Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Rekrutacja na studia II st. i I st. niestacjonarne

Rekrutacja na studia II st. i I st. nstac.

Od 2 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie oraz Inżynieria Zarządzania I stopnia oraz studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania.

Rejestracja internetowa kandydatów odbywa się od 2 do 30 sierpnia. Po zarejestrowaniu i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w terminie od 2 sierpnia  do 30 sierpnia 2018 r. na Wydziale Zarządzania: Warszawa, ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, w Biurze Obsługi Kandydatów p .5  w godzinach pracy Biura (parter, po lewej stronie po wejściu do budynku). 

 

Terminarz jest taki sam dla wszystkich rodzajów studiów.

 

2 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, składania dokumentów oraz dokonywania korekt na IKR na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie
4 września ogłoszenie wyników przyjęć
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 

Wymagane dokumenty na studia I stopnia niestacjonarne:

 •  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 •  kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 •  2 zdjęcia (wykonane według zasad jak do dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL.

UWAGA:  Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie ich oryginały, w celu umożliwienia wykonania i potwierdzenia kopii. Zaleca się też mieć przy sobie dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wynikłych np. z opóźnienia dotarcia na PW informacji o dokonanej wpłacie.

Szczegółowe zasady przyjęć  na studia niestacjonarne I stopnia https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

 

Wymagane dokumenty na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

 •  aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 •  kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
 •  kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 •  2 fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.

UWAGA: Kandydaci spoza PW, którzy nie są w stanie dostarczyć oryginału dyplomu, gdyż nie został ona jeszcze wystawiony przez macierzystą uczelnię, dostarczają w to miejsce:

 •  zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego,
 •  wykaz przedmiotów wykonanych w trakcie studiów I stopnia,
 •  zobowiązanie do złożenia oryginału w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, złożone na odpowiednim formularzu.
 • Szczegółowe zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2

Szczegółowe zasady przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-II-stopnia