Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej

  Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej

1. Nazwa studiów podyplomowych (SP)

 • Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej

2. Kierunek studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, z którymi związany jest zakres SP

 • Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria Produkcji

3. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie SP

 • kierownik studiów: dr inż. Grzegorz Kunikowski

4. Tematyka wykładów, laboratoriów i warsztatów

 • Podstawy organizacji i zarządzania       
  • Prawa organizacji. Podejścia: diagnostyczne i prognostyczne
  • Otoczenie organizacji - interesariusze
  • Struktury organizacyjne
  • Organizacja pracy zespołowej i zarządzanie ludźmi. Pracownicy X i Y, style kierowania
  • Podejście procesowe
  • Dojrzałość i doskonałość organizacji
  • Skuteczność, sprawność, efektywność
 • Logistyka społeczna i bezpieczeństwo publiczne
  • Cele i funkcje logistyki społecznej w kontekście logistyki klasycznej
  • Usługa publiczna, logistyka miejska. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Podstawy prawne bezpieczeństwa państwa
  • Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i polityka bezpieczeństwa państwa
  • Standardy i metody zarządzania ryzykiem
 • Ryzyko   Definicje, rodzaje ryzyka
  • Cykl zarządzania ryzykiem
  • Ocena ryzyka
  • Wpływanie na ryzyko
  • Monitorowanie ryzyka
  • Planowanie, rozliczanie i dokumentowanie w zarządzaniu ryzykiem
  • Zapewnianie bezpieczeństwa
  • Reagowanie i plany zapewniania ciągłości działania
 • Publiczne zarządzanie kryzysowe      
  • Proces publicznego zarządzania kryzysowego
  • Systemy zarządzania kryzysowego w Polsce i na świecie
  • Systemy infrastruktury krytycznej IK oraz operatorzy tych systemów
  • Służby ratownictwa cywilnego w zarządzaniu kryzysowym
  • Planowanie cywilne
 • Koncepcje zarządzania oraz metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym
  • Podstawy zarządzania projektami
  • Metodyki zarządzania projektami
  • Modelowanie procesów
  • Identyfikacja interesariuszy i opracowanie planów oddziaływania na nich
  • Foresight
  • Modele i metody zarządzania kryzysowego
  • Metody pobudzania kreatywności
 • Podstawy zarządzania wiedzą
  • Perspektywy postrzegania wiedzy
  • Modele zarządzania wiedzą
  • Informatyczne systemy zarządzania wiedzą
  • Podstawy inżynierii wiedzy
 • Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
  • Procedura postępowania
  • Stosowanie metod analitycznych
  • Formułowanie oceny
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej*
  • Identyfikacja elementów systemów IK oraz ich lokalnych operatorów na terenie organu administracji publicznej
  • Metody postępowania z ryzykiem na terenie organu administracji publicznej
  • Projekt planu zarządzania kryzysowego z perspektywy organu administracji publicznej
  • Komunikacja kryzysowa w zakresie kompetencji organu administracji publicznej
 • Zarządzanie kryzysowe Infrastrukturą Krytyczną*
  • Charakterystyka systemów IK oraz zagrożeń typowych dla ich działania
  • Metody postępowania z ryzykiem w obrębie systemu IK
  • Projekt planu zarządzania kryzysowego z perspektywy operatora systemu IK
  • Komunikacja kryzysowa w zakresie kompetencji operatora systemu IK
 • Seminarium i praca końcowa
  • Seminarium końcowe
  • Praca końcowa (nawiązująca do miejsca pracy słuchacza)

* Zajęcia do wyboru.

5. Charakterystyka studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie w sytuacji zagrożenia lub kryzysu.. Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego, operatorów infrastruktury krytycznej oraz służb ratowniczych współpracujących w zakresie zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego.

6. Zasady rekrutacji

Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

7. Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

8. Terminy związane z rekrutacją

 • do 30 września

9. Zasady studiowania, dodatkowe informacje:

 • Miejsce studiów: Wydział Zarządzania, ul. Narbutta 85 w Warszawie.
 • Limit: 90 osób (minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji SP: 30 osób).
 • Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (7-8 zjazdów w semestrze).

10. Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 5500 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:

 • 3000 zł przy zapisach,
 • 2500 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

11. Forma kontroli bieżących postępów studiowania

 • Ocena aktywności na zajęciach i prac wykonywanych przez słuchaczy w trakcie semestru, zaliczenia ustne i pisemne oraz egzaminy na koniec każdego semestru

12. Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu

      (a) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidziane planem danych studiów;

      (b) złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej;

      (c) uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej, do której słuchacz został dopuszczony po spełnieniu dwóch poprzednich warunków.

      (d)  Absolwent studiów podyplomowych, który spełnił warunki a, b i c otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ocenę końcową wystawia komisja na podstawie: wyników zaliczeń i egzaminów uzyskanych przez słuchacza w czasie studiów, oceny pracy końcowej, oceny z obrony pracy końcowej.

 

13. Kontakt