Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania

(Strategic Leadership in Sustainable Management)

1. Nazwa studiów podyplomowych (SP)

 • Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania (Strategic Leadership in Sustainable Management)

2. Kierunek studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, z którymi związany jest zakres SP

 • Zarządzanie

3. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie SP

 • kierownik studiów: dr Marek Seretny

4. Tematyka wykładów, laboratoriów i warsztatów

 • Odpowiedzialne zarządzanie:
  • Badania rynkowe
  • Gospodarka cyfrowa * (Digital Economy)
  • Marketing realcji * (Relationship Marketing)
  • Nowoczesne podejście w naukach o organizacji i zarządzaniu
  • Odpowiedzialne zarządzanie finansami
  • Odpowiedzialne zarządzanie produkcją * (Sustainable Production Management)
  • Prawne aspekty zrównoważonego rozwoju * (Legal Aspects of Sustainablity)       
  • Sustainable Events – marketing miejsc i wydarzeń * (Sustainable Events and Place Marketing)
  • Wprowadzenie do kursów audytora zewnętrznego
  • Wspomaganie decyzji dla odpowiedzialnego projektowania i wytwarzania * (Decision support for sustainable design and manufacturing)
  • Zarządzanie innowacjami na rynku międzynarodowym * (International Business and Innovation Management)
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie wiedzą * (Knowledge Management)
 • Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialności:
  • Ekonomia środowiskowa * (Environmental Economics)
  • Koncepcje Sustainability * (Principles of Sustainability)
  • Odpowiedzialny marketing na arenie międzynarodowej * (Sustainable Marketing on International Arena)
  • Przywództwo
  • Strategiczne aspekty odpowiedzialnego zarządzania
 • Rozwój osobisty przywódcy na rzecz odpowiedzialności:
  • Psychologia biznesu
  • Warsztaty kreatywne

* Przewidywane prowadzenie przedmiotu w języku angielskim.

5. Charakterystyka studiów

 • tryb realizacji – studia niestacjonarne zaoczne
 • język studiów – polski i angielski
 • nominalny czas trwania studiów – 1 rok (2 semestry)
 • liczba godzin dydaktycznych – 403h
 • liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych – 60 ECTS

6. Zasady rekrutacji

Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), posługujący się językiem angielskim umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych.

8. Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

9. Terminy związane z rekrutacją

 • do 30 stycznia – edycja rozpoczynająca się od semestru letniego
 • do 30 września – edycja rozpoczynająca się od semestru zimowego

10. Zasady studiowania, dodatkowe informacje:

 • Miejsce studiów: Wydział Zarządzania, ul. Narbutta 85 w Warszawie.
 • Limit: 25 osób (minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji SP: 15 osób).
 • Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (7-8 zjazdów w semestrze).

11. Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 9000 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:

 • 4500 zł przy zapisach,
 • 4500 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

12. Forma kontroli bieżących postępów studiowania

 • Ocena aktywności na zajęciach i prac wykonywanych przez słuchaczy w trakcie semestru, zaliczenia ustne i pisemne oraz egzaminy na koniec każdego semestru

13. Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu

        (a)  Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów,

        (b)  Złożenie pozytywnie ocenionej pracy końcowej, mającej charakter projektu, w której uczestnik wykaże się wiedzą nabytą podczas studiów podyplomowych. Jednocześnie praca będzie nawiązywać do miejsca pracy słuchacza w powiązaniu z określonym stanowiskiem (kompetencjami, uprawnieniami, odpowiedzialnością), – czyli będzie miała charakter rozwiązania praktycznego zadania,

        (c)  Po spełnieniu dwóch poprzednich warunków (a i b) obrona pracy z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną.

        (d)  Absolwent studiów podyplomowych, który spełnił warunki a, b i c otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

14. Materiały informacyjne do pobrania – ulotka informacyjna

 • Ulotka informacyjna (PDF) 

15. Kontakt

 • ul. Narbutta 85, p. 230; 02-524 Warszawa
 • tel.: 22 234 86 96
 • e-mail: Iwona.Glarzewska@pw.edu.pl