Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Kierunek Zarządzanie

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ROZPOCZNIE SIĘ W SIERPNIU 2017 ROKU więcej informacji wkrótce

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sylwetka absolwenta – Zarządzanie II stopień

Absolwent II stopnia studiów kierunku Zarządzanie uzyskuje tytuł zawodowy magistra po czterech semestrach nauki, kończącej się obroną pracy dyplomowej.

W trakcie trwania studiów absolwent uczestniczy między innymi w zajęciach sześciu podstawowych modułów zajęciowych – trzech kierunkowych oraz trzech specjalnościowych.

Zakres pozyskiwanej wiedzy obejmuje:

  1. zaawansowane zarządzanie ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny strategii przedsiębiorstwa/organizacji,
  2. analizę finansową i ekonomiczną przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia audytu,
  3. zaawansowany marketing ze szczególnym uwzględnieniem strategii marketingowej oraz działań społecznie odpowiedzialnych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi planować badania oraz analizować ich wyniki i wyciągać wnioski, opracowywać plany strategiczne w różnych aspektach zarządzania, a następnie planować i harmonogramować ich finansowanie, kreować i komercjalizować innowacje, a także wykorzystywać szanse i unikać zagrożeń powstających w bliższym i dalszym otoczeniu.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotowy do odpowiedzialnych i świadomych zachowań społecznych i zawodowych, przewodzenia zespołom, poddawania krytyce opinii i osądów, ale również słuchania i szanowania odmiennych opinii swoich adwersarzy.

Jest przygotowywany do pełnienia funkcji menedżerskich na wyższych szczeblach kierowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem korporacji i przedsiębiorstw międzynarodowych. W ramach realizowanej specjalności jest gotowy do pełnienia roli kierowniczej w przedsiębiorstwie funkcjonującym w skali globalnej (specjalność dwujęzyczna: Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej / Global Enterprise Management) lub do pełnienia funkcji menedżera kreowania i rozwoju przedsiębiorczości (specjalność prowadzona wyłącznie w języku polskim: Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości).