Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA ROZPOCZNIE SIĘ W SIERPNIU 2017 ROKU więcej informacji wkrótce

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sylwetka absolwenta – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień

Absolwent II stopnia studiów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uzyskuje tytuł zawodowy magistra po czterech semestrach nauki, kończącej się obroną pracy dyplomowej.

W trakcie trwania studiów absolwent uczestniczy między innymi w zajęciach sześciu podstawowych modułów zajęciowych – trzech kierunkowych oraz trzech specjalnościowych.

Zakres pozyskiwanej wiedzy obejmuje:

  1. zaawansowane zarządzanie ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji procesów zarządzania,
  2. analizę finansową i ekonomiczną przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kosztorysowania i harmonogramowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
  3. zaawansowaną inżynierię produkcji ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów produkcyjnych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi planować badania oraz analizować ich wyniki i wyciągać wnioski, opracowywać plany strategii rozwoju, a następnie planować i harmonogramować ich finansowanie, a także kreować tworzenie klastrów i przedsięwzięć technologicznych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotowy do odpowiedzialnych i świadomych zachowań społecznych i zawodowych, przewodzenia zespołom, poddawania krytyce opinii i osądów, ale również słuchania i szanowania odmiennych opinii swoich adwersarzy.

Jest przygotowywany do pełnienia funkcji menedżerskich na wyższych szczeblach kierowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wirtualnych, sieciowych i klastrowych. W ramach realizowanej specjalności jest gotowy do pełnienia roli menedżera rozwoju i innowacji (specjalność Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem) lub do pełnienia funkcji menedżera bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem (specjalność Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ciągłością Działania).