Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Kierunek Zarządzanie - studia licencjackie

zaproszenie www

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach I stopnia - licencjat

Specjalności

Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie

(realizowana w języku polskim)

z1_Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie

Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej / Digital Economy Management

(realizowana zarówno w języku polskim, jak i angielskim)

z1_Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej

Dlaczego ten kierunek?

 • kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania to nowoczesne teorie, metody i narzędzia, przygotowujące kreatywnego, elastycznego i odważnie stawiającego czoła nowym, często jeszcze nieznanym wyzwaniom menedżera,
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i prężnie działającą kadrę naukową,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń.
Argumenty Kierownictwa Wydziału Argumenty absolwentów Wydziału

Wiedza po studiach

 • podstawy zarządzania
 • podstawy marketingu
 • podstawy organizacji pracy
 • podstawy matematyki
 • podstawy ekonomii
 • podstawy finansów
 • podstawy prawa gospodarczego
 • podstawy funkcjonowania systemów informatycznych

Umiejętności po studiach

 • analiza i ocena strategii marketingowej
 • przeprowadzanie krytycznej analizy i oceny procesów zarządzania
 • wykonywanie analizy i oceny finansowej przedsiębiorstwa/organizacji
 • dobór odpowiednich modeli zarządzania
 • kreowanie nowych modeli zarządzania (start-up)
 • modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych
 • przygotowywanie oraz nadzorowanie realizacji budżetu
 • planowanie finansowania przedsięwzięć
 • stosowanie nowoczesnych narzędzia i technik marketingu
 •  współtworzenie strategii marketingowych

Kompetencje społeczne po studiach

 • absolwent jest gotowy zarówno do pracy indywidualnej jak również pracy w zespole
 • absolwent myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
 • absolwent jest gotowy do kreowania rozwiązań innowacyjnych
 • absolwent rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie
 • absolwent stara się być społecznie odpowiedzialnym

Perspektywy zatrudnienia

od wielu lat Politechnika Warszawska zajmuje pierwsze miejsce w "Rankingu Szkół Wyższych".  Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej pracę bez problemu znajduje nawet 79% absolwentów.

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowywany do pełnienia różnych funkcji menedżerskich na średnim stopniu kierowniczym w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach sektora finansowego, a także w instytucjach administracji publicznej. W ramach realizowanej specjalności jest gotowy do pełnienia roli analityka biznesowego (specjalność prowadzona wyłącznie w języku polskim: Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie) lub menedżera, specjalisty działu IT (specjalność dwujęzyczna: Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej / Digital Management).

Po zakończeniu studiów absolwenci Wydziału Zarządzania są w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W wielu przypadkach rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje już w trakcie trwania studiów.

SPRAWY FORMALNE

Profil studiów - ogólnoakademicki

 Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) - 3 lata (6 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) - 3 lata (6 semestrów)

Obszar kształcenia - obszar nauk społecznych i kompetencje inżynierskie

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-14 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

 Program kształcenia

Specjalności

Zarządzanie Procesami
 w Przedsiębiorstwie

Menedżer

Analityk biznesu

Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej (PL+EN)

Menedżer, Specjalista IT

Digital Manager

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1)      Analiza i ocena modelu zarządzania
Marketing 2)      Analiza i ocena strategii marketingowej
Ekonomia 3)      Analiza i ocena finansowa organizacji
Moduły Specjalności Projekty zaliczeniowe
Wiodący

PODEJŚCIE PROCESOWE:

4)   Projekt usprawnienia procesu biznesowego

IT W ZARZĄDZANIU:

4) Projekt wdrożenia systemu informatycznego

Uzupełniający 1

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

5)   Biznes-plan/Model biznesowy

CYBER(BEZPIECZEŃSTWO):

5) Projekt polityki bezpieczeństwa

Uzupełniający 2

INNOWACJE I TECHNOLOGIE:

6)   Wielokryterialna ocena innowacyjności przedsiębiorstwa

PODEJŚCIE PROCESOWE:

6) Projekt usprawnienia procesu biznesowego

Moduły Obieralne Zakres wyboru
Obieralny 1 KOMPETENCJE CYFROWE INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Obieralny 2 CYBER(BEZPIECZEŃSTWO) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  Egzamin dyplomowy

Opłaty za studia niestacjonarne

2400 zł za semestr. Studia trwają 6 semestrów.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego
 3. Złóż dokumenty w Biurze Obsługi Kandydatów:
  • Kserokopię dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu)
  • Kserokopię świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu)
  • 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL

Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 2 do 30 sierpnia br. Nie przegap terminów!