Regulamin konkursu

§ 1

 1. Informacje ogólne
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, dalej Konkurs, jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
  2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich do poszerzania wiedzy ekonomicznej, rozwijania przedsiębiorczości i podjęcia studiów na menedżerskich na uczelni technicznej. Konkurs jest konkursem wiedzy i umiejętności, ma charakter otwarty dla uczestników z całej Polski.
  3. Sprawdzeniu wiedzy poświęcony jest pierwszy i drugi etap konkursu. Trzeci etap, praktyczny, ma na celu promowanie postaw przedsiębiorczości poprzez zrealizowanie własnego projektu, dostosowanego do treści nauczania na poziomie szkoły średniej.
  4. Konkurs jest organizowany w cyklu rocznym, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.
  5. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, powoływana na wniosek Dziekana. Komisja Konkursowa, dla każdej edycji, przygotowuje Regulamin Konkursu, określa skład Jury, organizuje i nadzoruje przebieg konkursu, nawiązuje współpracę ze sponsorami konkursu.
  6. Do Jury mogą zostać zaproszeni partnerzy Konkursu. 

§ 2

 1. Organizacja Konkursu
  1. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap polega na rejestracji uczestnika oraz na rozwiązaniu testu wiedzy. Uczestnicy rejestrują się, podając dane kontaktowe, nr PESEL oraz nazwę i adres szkoły. W następnym kroku rozwiązują test wiedzy.  Drugi etap ma charakter pisemny i polega na samodzielnym przygotowaniu projektu na zadany temat oraz przesłaniu go,  wraz z zaświadczeniem ze szkoły  (Załącznik 1), na wskazany adres organizatora konkursu. Zwycięzcy przechodzą do trzeciego etapu, czyli Finału, który ma na celu wyłonienie Laureatów Konkursu z grona Finalistów.
  2. Zasady realizacji etapów konkursu:
  • I etap: rozwiązanie testu wiedzy, udostępnianego na stronie internetowej konkursu, po rejestracji uczestnika i zweryfikowaniu danych. Zarejestrowany uczestnik samodzielnie rozwiązuje wylosowane zadania, do których uzyskuje dostęp. 
  • II etap: opracowanie projektu na zadany temat i przesłanie pocztą na adres korespondencyjny, wraz z zaświadczenie  ze szkoły (załącznik 1). Zakres opisu projektu zostanie przedstawiony z publikacja zadanego tematu. Po drugim etapie wyłaniani są finaliści konkursu, którzy zostają zaproszeniu na finał konkursu, organizowany przez Wydział Zarządzania PW.
  • III etap: praktyczny, polega na przedstawieniu projektu podczas finału konkursu. Zwycięzcy uzyskują możliwość podjęcia studiów na Wydziale Zarządzania PW, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.
 2. Zestawy pytań opracowuje zespół specjalistów wskazany przez Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady oceny zadań i wyłaniania Finalistów, dla każdej edycji opracowuje Komitet Konkursowy.
 3. W III-im etapie Konkursu uczniowie przygotowują projekty przedsięwzięć biznesowych na siebie zadany temat, zgodny z obowiązującym w danej edycji Regulaminem Konkursu. Lista tematów zostanie opublikowana. Wskazani przez Organizatora eksperci dostarczają materiały pomocnicze i opiekują się przygotowywanymi projektami.
 4. Finaliści Konkursu wybierani są na podstawie decyzji Jury, które ocenia projekty.

§ 3

 1. Cele i zakres konkursu
  1. Konkurs ma na celu:
   • Promocję wiedzy ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości,
   • Pobudzanie zainteresowania wiedzą techniczną, innowacyjnością i aspektami komercjalizacji,
   • Promowanie umiejętności stosowania podejścia projektowego do realizacji zadań,
   • Kształtowanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiedzy i jej stosowania w praktycznych przedsięwzięciach,
   • Zachęcenie szczególnie zdolnych uczniów szkół średnich do studiowania na kierunkach menedżerskich na uczelni technicznej.
  2. Zakres pytań:
   • Wiedza: ekonomiczna, finansowa, matematyczna; informatyczna i in.,
   • Testy problemowe,
   • Zadania sytuacyjne.
 2. Ramowy harmonogram Konkursu
  1. Za opracowanie szczegółowego harmonogramu odpowiada Komitet Konkursowy.
  2. Harmonogram konkursu
  • 05.02.2018 – 28.02.2018                      I Etap konkursu
   • Zapisy
   • Rozwiązanie wstępnego testu wiedzy ogólnej
  • 18.02.2018                                           Opublikowanie listy tematów projektów
  • 19.02.2018 – 11.03.2018                      Przygotowanie i wysłanie projektów
  • 25.03.2018                                           Ogłoszenie wyników I i II etapu
  • 6.04.2018                                            Gala finałowa  - III etap, ogłoszenie Laureatów Konkursu
 3. Ogłoszenie wyników i nagrody dla laureatów
  1. O wynikach pierwszego i drugiego etapu decyduje liczba zdobytych punktów. Za opracowania pytań testowych, organizację zasad oceny oraz procedurę wyłaniania Finalistów i Laureatów odpowiada Komisja Konkursowa. Komisja dokłada wszelkich starań do zapewniania prawidłowego przebiegu Konkursu.
  2. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mają możliwość podjęcia studiów na I roku na kierunku Zarządzanie lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizowanych na Wydziale Zarządzania na zasadach preferencyjnych. Laureaci otrzymają maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych w procesie kwalifikacji na te kierunki. Przyjęcie Laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów, wymaganych w standardowym trybie rekrutacji.
  3. Pozostali Finaliści dostają nagrody rzeczowe, które są fundowane przez Wydział Zarządzania oraz sponsorów Konkursu