Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Aktualności

Wnioski o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r.ak. 2018-19

Wnioski o rozłożenie czesnego za semestr zimowy dostępne są już do pobrania.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2018 (r.ak. 2018/2019)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2018 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2018.

  • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • okres ubezpieczenia:        01.10.2018 - 30.09.2018
  • suma ubezpieczenia:        48 000 zł
  • składka roczna:                 39 zł

Wnioski o stypendia rektora (naukowe, sportowe), socjalne, specjalne i zapomogi będzie można składać od 1 do 15 października w pokoju nr 5

Nowe wnioski oraz regulamin będą dostępne na stronie: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/

Wnioski o stypendia będą przyjmowane tylko na nowych drukach.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Regulaminem.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium wynosi: 1 050,00 zł

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2018/2019

Prorektor ds. Studenckich Pan dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW przekazał informację, że

do środy, 30 maja 2018 r.

w Sekretariacie Prorektora (Gmach Główny pokój nr 112) można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2018/2019.

Informacje o zapomogach

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w dziekanacie ds. studenckich pok. 5.

Przedłużenie wypłaty stypendiów dla osób, które miały wydane decyzje na 5 miesięcy lub mniej.

Osoby, które miały przyznane stypendium socjalne, socjalne zwiększone i stypendium specjalne na 5 miesięcy lub mniej mogą się ubiegać o jego przedłużenie pod warunkiem, że w pierwszych dwóch tygodniach nowego semestru (19.02 – 2.03) złożą wypełnioną pierwszą i drugą stronę wniosku. Stypendia bez złożonego wniosku nie zostaną przedłużone.

Studentka naszego Wydziału otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Agata Paluch studentka naszego Wydziału II roku, studiów drugiego stopnia, kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" decyzją Ministra z dnia 13 grudnia br. za wybitne osiągnięcia otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW

- maksymalna wysokość stypendium socjalnego - 1050 zł

- minimalna wysokość stypendium socjalnego - 350 zł

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Wstępne listy rankingowe

Błędy na listach można zgłaszać do 26.10.17 r. w pok. 5 u pani E. Korzeniowskiej lub mailowo na adres: student.wz@pw.edu.pl
 

Pokoje gościnne Politechniki Warszawskiej

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim informujemy o możliwości korzystania z noclegów w Pokojach Gościnnych Politechniki Warszawskiej.