Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Centrum Studiów Konsumenckich

Centre for the Consumers Research

Przedmiot zainteresowania

Zagrożenia interesów konsumenckich związane z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki, nowymi technologiami, specyfiką rynków asymetrycznych oraz skuteczność regulacji i działań w zakresie ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych.

Zadania

W powyższym zakresie przedmiotowym Centrum Studiów Konsumenckich (CSK) realizować będzie następujące zadania:

  • badania interdyscyplinarne oraz organizacja międzyzakładowych badań;
  • organizacja współpracy z badawczymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
  • organizacja warsztatów, seminariów i konferencji;
  • opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych, organizacja szkoleń i  publikacje;
  • doradztwo;
  • współpraca z krajowymi instytucjami publicznymi działającymi w zakresie regulacji oraz ochrony konsumentów (np. KNF, UOKiK, BFG, UFG, RzU);
  • współpraca z podmiotami pozarządowymi ochrony konsumentów (np. ZBP, PIU, FK).

Kierownictwo i zespół ekspertów

  • kierownik CSK: prof. dr hab. Jan Monkiewicz
  • zespół CSK: w trakcie powoływania

Kontakt

Centrum Studiów Konsumenckich
Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

e-mail: Jan.Monkiewicz@pw.edu.pl

Informacje dla Konsumentów

1.  Ukazał się nowy raport Rzecznika Finansowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Część II (data publikacji 31.03.2016 r.). Raport stanowi mocny głos krytyki w doniesieniu do zakładów ubezpieczeń na życie, wobec stosowanych przez nie praktyk rynkowych w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym. Ukazuje także brak odpowiedniej reakcji organów państwa na powstałe zagrożenia. Raport jest kontynuacją opracowania z dnia 7 grudnia 2012 r.: Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Część I.

  • Wyjaśnienie: Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy klientów podmiotów rynku finansowego i działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).

2.  Rzecznik Finansowy opublikował swoje sprawozdanie za 2015 rok. Zawiera ono, m.in., obszerne informacje o reklamacjach składanych przez konsumentów na podmioty rynku finansowego. Po raz pierwszy publikowane są dane dotyczące banków,TFI i domy maklerskie. Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: rf.gov.pl/publikacje/sprawozdania

3.  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przy udziale Centrum Studiów Konsumenckich na zlecenie Stowarzyszenia Pro Motor przygotował raport odnoszący się do stosowania opłat likwidacyjnych w produktach ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. (raport)