Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Te studia przygotują Cię do pełnienia odpowiedzialnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i zarządzaniu ryzykiem systemów, układów i urządzeń, które stanowią istotny element funkcjonowania społeczeństwa. Nauczysz się, jak rozpoznawać zagrożenia, jak je szacować pod względem skutków, jakie dla organizacji i społeczeństwa może spowodować ich awaria, jak racjonalnie proponować zabezpieczenia oraz jak umiejętnie je wdrażać. Zawód, który uzyskasz po zakończeniu tych studiów, jest szeroko poszukiwany wśród pracodawców, a unikatowy pod względem programu studiów.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”

logo zestaw kolor

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach I stopnia - inżynier

Dlaczego ten kierunek?

 • potrzeba utworzenia kierunku pojawiła się w rozmowach ze strony otoczenia gospodarczego, z którym Wydział intensywnie współpracuje,
 • program kierunku był konsultowany i opiniowany przez Radę Konsultacyjną Wydziału, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i prężnie działającą kadrę naukową,
 • studia mają charakter interdyscyplinarny, wiele zajęć jest realizowanych na innych wydziałach PW, np. Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Inżynierii Materiałowej, Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziale Elektroniki i Technologii Informacyjnych, Wydziale Inżynierii Produkcji,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów,
 • program studiów jest nieustannie aktualizowany i uzupełniany o nowe treści merytoryczne i praktyczne, które przez konsultantów oraz prowadzących uznawane są za znaczące,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń,
 • promujemy elastyczny system studiowania, w którym student jest aktywizowany w obszarach realizacji projektów i przedsięwzięć międzywydziałowych i międzyorganizacyjnych,
 • dajemy dobre merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera.

Czym jest Infrastruktura Krytyczna i co to pojęcie oznacza dla Ciebie?

Jaki jest problem z zapewnieniem bezpieczeństwa usługom kluczowym?

Jak się chroni infrastrukturę krytyczną i usługi kluczowe?

Jaki jest problem biznesowy z infrastrukturą krytyczną?

Kim jest absolwent kierunku ZBIK?

Czy po ZBIK jest praca?

 
Argumenty Kierownictwa Wydziału Argumenty absolwentów Wydziału

Wiedza po studiach

 • podstawy zarządzania organizacją
 • podstawy matematyki, fizyki i chemii
 • podstawy ekonomii i finansów
 • podstawy zarządzania ryzykiem i zapewniania bezpieczeństwa
 • podstawy zarządzania kryzysowego
 • podstawy logistyki społecznej
 • podstawy inżynierii i technik inżynierskich
 • podstawy projektowania systemów informatycznych
 • zastosowanie technologii cyfrowych w zarządzaniu bezpieczeństwem

Umiejętności po studiach

 • zdefiniowanie i zidentyfikowanie zagrożeń
 • przeprowadzanie krytycznej analizy i oceny systemów i procesów organizacji w kontekście zagrożeń
 • oszacowanie realnych skutków zagrożeń
 • opracowanie odpowiednich zabezpieczeń
 • ocena racjonalności i adekwatności wdrożenia proponowanych zabezpieczeń
 • zarządzanie projektami wdrożenia
 • organizacja zespołu analitycznego i wdrożeniowego
 • wykorzystywanie do powyższych celów informatycznych narzędzi wspomagających

Kompetencje społeczne po studiach

 • absolwent jest gotowy zarówno do pracy indywidualnej jak również pracy w zespole
 • absolwent myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
 • absolwent jest gotowy do kreowania rozwiązań innowacyjnych
 • absolwent rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i rozwoju przez całe życie
 • absolwent stara się być społecznie odpowiedzialnym

Perspektywy zatrudnienia

 • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego lub technicznego, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania,
 • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, technologii cyfrowych, w jednostkach projektowych i doradczych, w szczególności w obszarze analiz IT, innowacji, badań i rozwoju, finasowania i budżetowania przedsięwzięć,
 • w administracji państwowej i samorządowej oraz w zakresie prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej lub technicznej,
 • w formie samozatrudnienia,
 • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak: Logistyka, Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa

SPRAWY FORMALNE

Profil studiów - ogólnoakademicki

 Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) - 3,5 roku (7 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) - 3,5 roku (7 semestrów)

Obszar kształcenia - obszar nauk społecznych, obszar nauk technicznych oraz kompetencje inżynierskie

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-14 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

Program kształcenia

Kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
Stopnie studiów I stopień
Moduły podstawowe Nazwa modułu Projekt dyplomowy
  Inżynieria  
  Ekonomia P1: Analiza i ocena ekonomiczna rekomendowanych zabezpieczeń *
  Zarządzanie  
Moduły kierunkowe    
Moduł uzupełniający Kompetencje cyfrowe P2: Projekt systemu informatycznego wspomagającego monitoring ryzyka *
Moduł uzupełniający Podejście procesowe P3: Model procesu umożliwiający identyfikację zagrożeń *
Moduł uzupełniający Zarządzanie projektem P4: Projekt wdrożenia zabezpieczeń w organizacji *
Moduł wiodący Zarządzanie ryzykiem P5: Opracowanie planu ciągłości działania *
Moduł wiodący Infrastruktura zakładowa P6: Opracowanie zbioru zabezpieczeń dla organizacji *
Moduły ogólne    
Moduł językowy Język obcy  
  Seminarium dyplomowe  
Moduł ogólny WF  
Moduł praktyki obowiązkowej Praktyka obowiązkowa  
Moduł obieralny Przedmioty obieralne, uzupełniające bazowy program studiów  
Moduł dyplomowy Inżynier Egzamin dyplomowy
     
* integralna część pracy dyplomowej