Rekrutacja

Stylizowane logo WZ

O przyjęcie na Studia Podyplomowe może ubiegać się osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistramagistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżynieralicencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie (w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą stosuje się zapisy art. 191a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych).

Preferowani są kandydaci, którzy uzyskali rekomendację zatrudniających ich jednostek administracji publicznej lub ukończyli Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej organizowaną przez Fundację IT Leader Club Polska.

Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

Po zarejestrowaniu się należy przesłać następujące dokumenty:

  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nie jest wymagany przy rejestracji on-line),
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki),
  • informację kto wnosi opłatę za studia (uczestnik czy firma; jeśli firma, to należy podać jej nazwę, adres, NIP, KRS) oraz w ilu ratach będzie wnoszona opłata (w jednej czy w dwóch),
  • w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość.

Dokumenty przesyłamy jako załącznik  wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym on-line!

W przypadku problemu z rejestracją on-line dokumenty można przesłać drogą email na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

W przypadku liczby osób przekraczającej ustalony limit, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (po uiszczeniu opłaty za 1 semestr).

Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli:

  • wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe, chyba że umowa na podstawie której studia są prowadzone, przyjmuje inne zasady wnoszenia opłat;
  • potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej (Załącznik do Uchwały nr 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 r.) i zobowiązanie do stosowania się do niego.

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31-01-2021

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe wynosi 4250  zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:

  • 2500 zł przy zapisach,
  • 1750 zł przed rozpoczęciem zajęć.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Studia Podyplomowe staje się ich uczestnikiem, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Studia.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Terminy najbliższej edycji:

luty 2021- czerwiec 2021

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (5-6 zjazdów w semestrze).

Miejsce studiów: Wydział Zarządzania PW, ul Narbutta 85 w Warszawie i/lub on-line

Limit: 90 osób (minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji SP: 20 osób).

Organizatorzy Studiów Podyplomowych zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Studiów w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Studiów.