Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

O przyjęcie na Studia Podyplomowe może ubiegać się osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą stosuje się zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

Po zarejestrowaniu się należy przesłać następujące dokumenty:

  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nie jest wymagany przy rejestracji on-line),
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki),
  • informację kto wnosi opłatę za studia (uczestnik czy firma; jeśli firma, to należy podać jej nazwę, adres, NIP, KRS) oraz w ilu ratach będzie wnoszona opłata (w jednej czy w dwóch),
  • w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość.

Dokumenty przesyłamy jako załącznik  wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym on-line!

W przypadku problemu z rejestracją on-line dokumenty można przesłać drogą email na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

W przypadku liczby osób przekraczającej ustalony limit, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli:

  • podpisze umowę o podjęciu studiów;
  • wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe w wysokości i na zasadach określonych w umowie o podjęciu studiów;
  • potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej i zobowiązanie do stosowania się do niego.

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2021 roku.

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe wynosi 13.500 zł.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Studia Podyplomowe staje się ich uczestnikiem, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Studia.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Terminy najbliższej edycji:

  • październik 2021 - czerwiec 2022

zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich; w piątki od 12 do 18, w soboty od 9 do 15.

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Politechniki Warszawskiej.

Uwaga: w czasie obowiązywania przepisów wewnętrznych Politechniki Warszawskiej związanych z pandemią COVID-19 zajęcia mogą odbywać w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Wstępny terminarz zjazdów:  8-9.10.2021; 22-23.10.2021; 5-6.11.2021; 19-20.11.2021;
3-4.12.2021; 17-18.12.2021; 7-8.01.2022; 21-22.01.2022; 4-5.03.2022; 18-19.03.2022; 1-2.04.22;
22-23.04.2022; 6-7.05.2022; 20-21.05.2022; 3-4.06.2022; 13.06.2022 (termin złożenia pracy końcowej);20-24.06.2022 (w tym okresie zostaną wyznaczone terminy obron prac końcowych w formie wystąpień na seminarium naukowym Wydziału Zarządzania).

Limit: 50 osób (minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji studiów podyplomowych: 10 osób).

Organizatorzy Studiów Podyplomowych zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Studiów w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Studiów.