Rekrutacja

O przyjęcie na Studia Podyplomowe może ubiegać się osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie (w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą stosuje się zapisy art. 191a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych).

Rejestracja elektroniczna na studia podyplomowe:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

Po zarejestrowaniu się należy przesłać następujące dokumenty:

 • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nie jest wymagany przy rejestracji on-line),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki),
 • informację kto wnosi opłatę za studia (uczestnik czy firma; jeśli firma, to należy podać jej nazwę, adres, NIP, KRS) oraz w ilu ratach będzie wnoszona opłata (w jednej czy w dwóch),
 • w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość.

Dokumenty przesyłamy jako załącznik  wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym on-line!

W przypadku problemu z rejestracją on-line dokumenty można przesłać drogą email na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

W przypadku liczby osób przekraczającej ustalony limit, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (po uiszczeniu opłaty za 1 semestr).

Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli:

 • podpisze umowę o podjęciu studiów;
 • wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe w wysokości i na zasadach określonych w umowie o podjęciu studiów;
 • potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej (Załącznik do Uchwały nr 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 r.) i zobowiązanie do stosowania się do niego.

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 październik 2020.

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe wynosi 5500 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:

 • 3000 zł przy zapisach,
 • 2500 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Studia Podyplomowe staje się ich uczestnikiem, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Studia.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Terminy najbliższej edycji:

 • listopad 2020 - czerwiec 2021

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (7-8 zjazdów w semestrze) - w piątki od 11 do 18, w soboty od 8 do 15.

Miejsce studiów: Wydział Zarządzania PW, ul Narbutta 85 w Warszawie

Limit: 90 osób (minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia edycji SP: 30 osób).

Organizatorzy Studiów Podyplomowych zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Studiów w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Studiów.