Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia magisterskie

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia magisterskie

Studia niestacjonarne rozpoczynają się od października 2021 r. 

Te studia przygotują Cię do pełnienia odpowiedzialnej roli koordynatora bezpieczeństwa. Nauczysz się pracować i kierować zespołem, planować i realizować złożone projekty, dobierać właściwe narzędzia i metody wspomagające, szacować opłacalność i racjonalność przedsięwzięć w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Zatrudnienia możesz szukać zarówno w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem, jak i w administracji publicznej ukierunkowanej na zagadnienia bezpieczeństwa. Zawód, który uzyskasz po zakończeniu tych studiów, jest szeroko poszukiwany wśród pracodawców, a unikatowy pod względem programu studiów.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”

logo zestaw kolor

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach II stopnia - magister inżynier

Dlaczego ten kierunek?

 • potrzeba utworzenia kierunku pojawiła się w rozmowach ze strony otoczenia gospodarczego, z którym Wydział intensywnie współpracuje,
 • program kierunku był konsultowany i opiniowany przez Radę Konsultacyjną Wydziału, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji IT Leader Club Polska, Microsoft Polska czy Grupy Allianz,
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i aktywnie się rozwijającą kadrę naukową,
 • studia mają charakter interdyscyplinarny, wiele zajęć jest realizowanych na innych wydziałach PW, np. Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Inżynierii Materiałowej, Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziale Elektroniki i Technologii Informacyjnych, Wydziale Inżynierii Produkcji,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów (m.in. Oracle Polska, Microsoft Polska, IBPM S.A., Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Polską Agencją Przedsiębiorczości)
 • program studiów jest w trybie ciągłym aktualizowany i uzupełniany o nowe treści merytoryczne i praktyczne, które przez konsultantów oraz prowadzących uznawane są za znaczące,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń,
 • promujemy elastyczny system studiowania, w którym student jest aktywizowany w obszarach realizacji projektów i przedsięwzięć międzywydziałowych i międzyorganizacyjnych,
 • dajemy dobre merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera.

Czym jest Infrastruktura Krytyczna i co to pojęcie oznacza dla Ciebie?

Jaki jest problem z zapewnieniem bezpieczeństwa usługom kluczowym?

Jak się chroni infrastrukturę krytyczną i usługi kluczowe?

Jaki jest problem biznesowy z infrastrukturą krytyczną?

Kim jest absolwent kierunku ZBIK?

Czy po ZBIK jest praca?

Argumenty Kierownictwa Wydziału Argumenty absolwentów Wydziału

Wiedza po studiach, czyli Absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym:

 • kontekst funkcjonowania organizacji w zakresie organizacyjnym, prawnym, społecznym i publicznym
 • specyfikę usług kluczowych zarówno tych zapewnianych przez jedną organizację, jak i będących wynikiem współdziałania ich grupy
 • zarzadzanie pracą zespołu (organizowanie, motywowanie, kontrolę)
 • specyfikę zarzadzania w warunkach „chaosu”
 • modele i podejścia do zarządzania wiedzą
 • planowanie działań naprawczych oraz utrzymujących ciągłość działania organizacji
 • ocenę organizacyjnych i społecznych skutków incydentów bezpieczeństwa
 • planowanie i formułowanie strategii
 • budowanie kultury organizacyjnej wspomagającej utrzymanie ciągłości działania

Umiejętności po studiach, czyli Absolwent potrafi:

 • identyfikować i definiować zagrożenia
 • przeprowadzać krytyczną analizę i ocenę systemów i procesów organizacji w kontekście zagrożeń
 • szacować realne skutki zagrożeń
 • przygotowywać projekty odpowiednich zabezpieczeń oraz ich wdrożenia w organizacji
 • oceniać racjonalność i adekwatność wdrożenia proponowanych zabezpieczeń
 • zarządzać projektami wdrożenia
 • organizować i zarządzać zespołem analitycznym, projektowym i wdrożeniowym
 • wykorzystywać specjalizowane narzędzia informatyczne

Kompetencje społeczne po studiach, czyli Absolwent jest gotowy do:

 • pracy indywidualnej i zespołowej
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • kreowania rozwiązań innowacyjnych oraz stawiania czoła nietypowym wyzwaniom
 • uzupełniania wiedzy i rozwoju przez całe życie
 • bycia społecznie odpowiedzialnym

Perspektywy zatrudnienia

 • sektor prywatny:
  • w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej  wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem (energetyka, sektor paliwowo energetyczny, dostawcy usług teleinformatycznych)
  • u operatorów infrastruktury krytycznej
 • sektor publiczny:
  • w administracji publicznej w centrach zarządzania kryzysowego oraz biurach bezpieczeństwa
  • w służbach mundurowych w komórkach analiz
 • sektor finansowy i doradczy:
  • w komórkach zajmujących się analizą danych, zarządzaniem ryzykiem i ekonomiką bezpieczeństwa
  • w organizacjach pozarządowych
Kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
Stopnie studiów II stopień
Moduły podstawowe Nazwa modułu Projekt dyplomowy
  Zarządzanie P1: Modele procesów krytycznych organizacji
  Ekonomiczno-matematyczny P2: Plan finansowy przedsięwzięcia wspierającego procesy krytyczne organizacji
  Administracyjno-prawny  
  Procesy i systemy techniczne P3: Niezawodność i bezpieczeństwo układu technicznego
Moduły kierunkowe  Nazwa modułu  Projekt dyplomowy
Moduł wiodący Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji  
Moduł uzupełniający Zarządzanie ciągłością działania  
Moduł uzupełniający Zarządzanie ryzykiem  
Moduły obieralne Przedmioty obieralne, prowadzone w języku polskim i języku angielskim, uzupełniające bazowy plan studiów  
Moduł dyplomowy Magister inżynier Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
     

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym https://www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Zeskanuj dokumenty i prześlij.
 4. Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 3 do 27 sierpnia br. Nie przegap terminów!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!