Postępowania habilitacyjne

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr hab.-334/15 z 25 kwietnia 2016 roku).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)

Przeprowadzone postępowania habilitacyjne:

Dr Ewa Gołębiowska

Dr Beata Poteralska

Dr Agnieszka Skala

Dr inż. Jan Andreasik

Dr Andrzej Wodecki

Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

Dr inż. Liliana Hawrysz

Dr inż. Jolanta Słoniec

Dr inż. Marcin Relich

Dr inż. Marek Kisilowski

Dr inż. Arkadiusz Jurczuk