Nabory do konkursów

NCN - PRELUDIUM 17

Cel: Wsparcie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Dofinansowanie:

Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy, finansowanie nie może przekroczyć 70 tys. zł, dla 24 m-cy – 140 tys. zł, dla 36 m-cy – 210 tys. zł.

Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.

Uczelnia dostępna - PO WER 3.5

Cel: Zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Tematyka: Zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Działania muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Wnioskodawcy:

  • Uczelnia publiczna lub niepubliczna.

NCN - MOZART - polsko-austriackie projekty badawcze

Cel: Wsparcie polsko-austriackich projektów badawczych.Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.Dofinansowanie:

  • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy.

Granty wewnętrzne PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Cel: Wsparcie działań ułatwiających przygotowanie wniosku o grant ERC przez pracowników PW.
Tematyka: Zgodna z planowanym wnioskiem o grant ERC.
Wnioskodawcy: Pracownicy naukowi PW.

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach - RPO WP 1.2.1

Cel: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez transfer wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Wnioskodawcy:

  • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
  • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Bony na innowacje dla MŚP - PO IR 2.3.2

Cel: Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

NCBR - ERA-NET FACCE SURPLUS - Konkurs III

Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Tematyka: Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems: