Nabory do konkursów

MNiSW - Granty na granty: promocja jakości III

Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji - PO WER 2.21

Cel: Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne.
Tematyka: We wniosku należy uwzględnić co najmniej poniższe działania:
1. realizację projektów zwiększających zdolności adaptacyjne MMSP poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze,
2. szkoleniowe i doradcze, tj. wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching, egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.

H2020 - ERC Advanced Grant 2019

Cel: Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) i Widening Fellowships

Cel: Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego znajdujących się w Europie (European Fellowships, EF) lub krajach pozaeuropejskich i w Europie (Global Fellowships, GF).Tematyka: Wszystkie dziedziny nauk.

Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy (Experienced Researchers, ER), tj. osoby, które mają stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (liczone od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym), oraz spełniają warunek mobilności określony w Guide for Applicants.

Indywidualny naukowiec składa wniosek wraz z organizacją zapraszającą (np. uczelnią, firmą fundacją).

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - PO PC 2.1

Cel: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych.Tematyka: Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej).

NCN - MOZART - polsko-austriackie projekty badawcze

Cel: Wsparcie polsko-austriackich projektów badawczych.Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.Dofinansowanie:

  • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy.

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach - RPO WP 1.2.1

Cel: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez transfer wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Wnioskodawcy:

  • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
  • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Bony na innowacje dla MŚP - PO IR 2.3.2

Cel: Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

NCBR - ERA-NET FACCE SURPLUS - Konkurs III

Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Tematyka: Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems: