Bony na innowacje dla MŚP - PO IR 2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP - PO IR 2.3.2

Cel: Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioskodawcy:

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Partnerstwo/podwykonawstwo: Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium RP:
1. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 60 tys. zł, maksymalna – 400 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 864 043,00 zł;
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 135 957,00 zł.

Okres trwania projektu: do 18 m-cy. Realizacja projektu powinna zakończyć się przed 31 grudnia 2023 r.Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w 4 rundach:

 1. runda I – od 20 marca do 20 maja 2019 r., godz. 16:00;
 2. runda II – od 21 maja do 21 lipca 2019 r., godz. 16:00;
 3. runda III – od 22 lipca do 22 września 2019 r., godz. 16:00;
 4. runda IV – od 23 września do 28 listopada 2019 r., godz. 16:00.

Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków (etap I):

 • do COP: 13.05.2019
 • do PARP: 20.03.2019 - 20.05.2019

Składanie wniosków (etap II):

 • do COP: 12.07.2019
 • do PARP: 21.05.2019 - 21.07.2019

Składanie wniosków (etap III):

 • do COP: 13.09.2019
 • do PARP: 22.07.2019 - 22.09.2019

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z członkami Zespołu Wsparcia Projektów