MNiSW - Granty na granty: promocja jakości III

Stylizowane logo WZ

Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. Wniosek projektowy powinien być złożony w:
• Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel),
• Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme) lub
• Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020, za wyjątkiem Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships, ERA-NET Cofund, PRIZE, projektów dedykowanych NCP Network, projektów o charakterze wyłącznie popularyzatorskim lub upowszechniającym naukę.Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, które wystąpiły we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

 1. KE albo innego podmiotu przez nią upoważnionego – w roli:
 • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
 • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
 1. ERC – w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:

 • ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold,
 • oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość środków finansowych wynosi od 10 tys. zł do 30 tys. zł w zależności od roli wnioskodawcy. Środki można przeznaczyć na:

 • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE lub ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione określone dokumenty finansowe;
 • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:

 • do COP: 16.12.2019
 • do MNiSW (system OSF): 10.06.2019 - 31.12.2019