Usługi oferowane przez WZ PW

Kursy i seminaria szkoleniowe

 • kursy w zakresie obsługi komputerów,
 • systemy e–learningowe (gotowe rozwiązania, wdrażanie, szkolenia instruktorów),
 • kursy w zakresie zarządzania projektami,
 • szkolenia w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, organizacji pracy oraz przetwarzania informacji w wymienionym zakresie w przedsiębiorstwie.

Konsulting

 • analiza i oceny finansowe przedsięwzięć wysokiego ryzyka (venture capital),
 • biznes plan dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • kompleksowa analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • profesjonalne analizy i oceny finansowe projektów inwestycyjnych za pomocą metod uznawanych za standardy światowe,
 • wyceny małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich składników majątkowych,
 • opracowanie analiz strategicznych i planów marketingowych,
 • audyt systemów informacyjnych przedsiębiorstw,
 • audyt w zakresie projektowania systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi,
 • doradztwo w zakresie postępowania projektowego i wdrażania systemów informatycznych,
 • grupowe wdrażanie systemów jakości ISO 9000 w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do konkursu Polskiej Nagrody Jakości,
 • prowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w procesach pracy,
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemów, zarządzania bezpieczeństwem (PN – 18001) i ochroną pracy (PN – EN – 180 14001)
 • prowadzenie przeglądów warunków pracy,
 • ocena ergonomiczna projektów, wyrobów gotowych i procesów pracy,
 • audyt ergonomiczny,
 • audyt bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska,
 • pomiar uciążliwości pracy na stanowiskach,
 • szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe w zakresie:
  • podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Usługi laboratoriów badawczych

 • ergonomiczne oceny projektów technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • ergonomiczne projektowanie wyrobów, stanowisk pracy i pomieszczeń pracy,
 • badania ergonomiczności rozwiązań w procesach wytwórczych i wyrobach gotowych,
 • badanie i ekspertyzy materialnego środowiska pracy,
 • kompleksowe oceny i diagnozy warunków pracy na stanowiskach i w pomieszczeniach,
 • projektowanie modernizacji warunków pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych,
 • projektowanie adaptacji pomieszczeń zgodnie z wymaganiami ergonomii i bezpieczeństwa pracy.