Informacje o zapomogach

Informacje o zapomogach

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w dziekanacie ds. studenckich pok. 5.

2. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 Wzór wniosku stanowi załącznik nr 16 do regulaminu. (https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna/Wniosek-o-przyznanie-zapomogi)

3. Student może otrzymać zapomogę od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim.

4. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia. 

5. Zdarzenia podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować. 

6. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:  1) ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny; 2) śmierć najbliższego członka rodziny; 3) poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem; 4) inne zdarzenie powodujące przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta.

7. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.