Wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW w r.ak. 2018/2019

Wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW w r.ak. 2018/2019

Działając na podstawie $ 2 ust. 15 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019” w porozumieniu z Samorządem Studentów PW, Rektor ustalił następujące wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW:

  • maksymalna wysokość stypendium socjalnego — 1200 zł,
  • minimalna wysokość stypendium socjalnego— 450 zł.
  • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki — 340 zł,
  • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki na pierwsze dziecko — 100 zł,
  • wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki na niepracującego współmałżonka oraz na każde z następnych dzieci — 50 zł,
  • wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz dla laureatów lub finalistów olimpiady:

I kategorii — 700 zł,  

II kategorii — 500 zł,

  • wartość punktu sportowego, artystycznego oraz za osiągnięcia naukowe stypendium Rektora dla najlepszych studentów— 22 zł,
  • wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

I kategorii — 1000 zł,

II kategorii — 750 zł,

III kategorii — 500 zł.

Zgodnie z $ 2 ust. 16 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019” — kwoty wypłacanych stypendiów po decyzji Rektora, mogą ulec zmianie od semestru letniego.