Lewandowski Jerzy, prof. dr hab. inż.

profesor uczelni
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2)
 • Pokój: 131

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • teoria systemów
 • podstawy zarządzania
 • wprowadzenie do studiów menedżerskich
 • ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
 • koncepcje zarządzania

Tematyka prac dyplomowych:

 • koncepcje i filozofie zarządzania (Lean management, Just in time, Kaizen, TQM i inne).
 • zarządzanie jakością w organizacjach
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ergonomia wyrobu i stanowiska pracy
 • koncepcje naprawcze środków trwałych (TPM)
 • usprawnianie systemów produkcyjnych
 • zarządzanie ochroną środowiska; gospodarka odpadami

Działalność naukowo-badawcza:

 • bariery wdrażania współczenych koncepcji zarządzania
 • zarządzanie małymi i mikroprzedsiębiorstwami
 • zarządzanie gospodarką odpadami
 • determinanty zarządzania wiedzą
 • produkt i opakowanie - aspekty marketingowe i prakseologiczne

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW