Studia doktoranckie

Informacje rekrutacyjne

W związku z decyzją nr 100/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej prowadzi od roku akademickiego 2016/2017 Studia Doktoranckie (studia stopnia trzeciego) w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Studia są prowadzone jako czteroletnie:

  • stacjonarne studia doktoranckie w języku polskim,
  • niestacjonarne studia doktoranckie w języku polskim,
  • niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra inżyniera lub magistra lub dyplomu równoważnego i predyspozycje do prac naukowo-badawczych. Studia doktoranckie przygotowują do otwarcia przewodu doktorskiego, napisania rozprawy doktorskiej i jej obrony.

Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest:

  • zrealizowanie programu studiów doktoranckich, oraz
  • uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nadanego uchwałą Rady Wydziału.

Cele szczegółowe studiów doktoranckich to: zapoznanie się z najnowszymi trendami rozwoju nauk o zarządzaniu; nabycie umiejętności formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów naukowych; nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych, interpretacji i prezentowania wyników tych badań oraz stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, przydatnego do rozwiązywania złożonych problemów praktycznych i teoretycznych - umożliwiających przygotowanie pracy doktorskiej.

Podejmując studia doktoranckie, kandydat musi uzyskać zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich. Wybór opiekuna naukowego jest związany także z wyborem seminarium doktoranckiego (jednego z pięciu proponowanych), znajdującego się w programie studiów. Seminaria dla potencjalnych doktorantów mają na celu wspomożenie przygotowania rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

Informacje szczegółowe

Formularze

Dodatkowe informacje

Kontakt

Podstawa prawna

Formularze dla uczestników studiów doktoranckich

Szablon sprawozdania doktoranta (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 52,24 kB)