Charakterystyka studiów

Studia menedżerskie są prowadzone w Polsce w wielu uniwersyteckich i politechnicznych ośrodkach akademickich. Cechą charakterystyczną studiów menedżerskich realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest to, że nasi absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych jak również w obszarze nauk technicznych, szczególnie na studiach inżynierskich.

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia:

na kierunku Zarządzanie (Z)

na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej (ZBIK)

na kierunku Inżynieria Zarządzania (IZ)

Rekrutacja na każdy ze stopni odbywa się niezależnie, co oznacza, że kandydaci na II stopień studiów mogą rekrutować się z Politechniki Warszawskiej jak i z innych uczelni publicznych i niepublicznych.

Zarówno po ukończeniu studiów stopnia I jak i II można uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych.