Komunikat dotyczący składania dokumentów na studia stacjonarne I-go stopnia w roku akademickim 2021/2022 – II tura

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Zarządzania  będą przyjmowane w dniach:

21.07.2021, 22.07.2021 i 23.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu przy  ul. Narbutta 85 - pok.3 (parter).

 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stanowisku wyznaczonym dla kierunku (Zarządzanie; Inżynieria Zarządzania; Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej),
 • Kandydaci proszeni są o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • Kserokopię świadectwa dojrzałości  -oryginał świadectwa dojrzałości  (do wglądu),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 aktualną fotografię (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.); lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Rekrutacja.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie  o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

UWAGA!!!

Składając  kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane  pełnomocnictwo, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

https://www.pw.edu.pl/content/download/27427/160044/file/Pe%C5%82nomocnictwo%202020%2021.pdf