Organizacja zajęć

Kurs prowadzony będzie w formie interaktywnego wykładu oraz projektowania. Zajęcia będą przeprowadzone w salach wykładowych Wydziału Zarządzania PW.

Ocena końcowa (pozytywna/negatywna) wynika z aktywności na zajęciach warsztatowych.

Zalecana liczebność grup zajęciowych:

  • część wykładowa – wszyscy uczestnicy zapisani na Kurs,
  • część ćwiczeniowa – max. 30 osób.

Kontrola bieżących postępów kształcenia odbywać się będzie poprzez ocenę aktywności na zajęciach warsztatowych.

Wynik końcowy jest efektem:

  • pozytywnie ocenionej aktywności na zajęciach warsztatowych.

 Ukończenie Kursu  następuje, gdy uczestnik:

  • uzyskał pozytywną ocenę aktywności na zajęciach warsztatowych.