Rekrutacja

O przyjęcie na Kurs Dokształcający może ubiegać się osoba, która posiada wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat/inżynier).

Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Kurs Dokształcający podejmuje Kierownik Kursu.

Nabór na Kurs Dokształcający odbywa się na podstawie zgłoszeń zawierających:

Przewidywany termin rozpoczęcia najbliższego kursu: listopad 2020

Czas trwania kursu 7 godzin.

Dokumenty należy przesyłać na adres: podyplomowe.wz@pw.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 dnia miesiąca celem zapisania się na kurs w kolejnym miesiącu (kurs odbywa się w sobotę).

Opłata za kurs wynosi 420,00 zł.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Kurs staje się uczestnikiem Kursu, jeżeli wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za Kurs.

Terminy dokonywania opłat - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Terminy zajęć: wg ustalonego harmonogramu

Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania PW, ul Narbutta 85

Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie możliwość nie uruchomienia Kursu w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników Kursu. W takiej sytuacji, osoby, które zgłosiły chęć udziału, mają pierwszeństwo w najbliższej edycji Kursu.