Program studiów podyplomowych

Moduł 1 Współczesne koncepcje i metody zarządzania - wprowadzenie

Wykłady:

 • Orientacje współczesnych przedsiębiorstw: strategiczna, marketingowa, projakościowa, na wiedzę, na ludzi, na wyniki.
 • Klasyczne struktury produkcyjne: przedmiotowa i technologiczna.
 • Typy, formy i odmiany organizacji produkcji.
 • Współczesne formy organizacji systemów produkcyjnych: elastyczne systemy produkcyjne, organizacja procesowa, struktury sieciowe (zintegrowane łańcuchy dostaw, organizacje wirtualne, klastry przedsiębiorstw, zintegrowane projektowanie produktów i procesów, przedsiębiorstwo fraktalne).
 • Produkcja na zapas MTS i na zamówieni MTO.
 • Podstawowe systemy zarządzania produkcją: MRP, JIT OPT.
 • Koncepcje doskonalenia produkcji: szczupłe wytwarzanie (lean manufacturing), teoria ograniczeń (TOC), zarządzanie w kontekście jakości (TQM), utrzymanie ruchu (TPM), koncepcje: agile, masowa kastomizacja, six sigma, zarzadzanie przez projekty, zarządzanie wiedzą.
Moduł 2 - Zarządzanie własnością intelektualną

Wykłady:

 • Wprowadzenie: znaczenie wiedzy chronionej w gospodarce, istota i zakres przedmiotowy własności intelektualnej. Ochrona rozwiązań (cechy rozwiązań podlegających ochronie, procedury uzyskiwania ochrony, zakres monopolu z praw wyłącznych): wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe.
 • Ochrona oznaczeń (cechy oznaczeń podlegających ochronie, procedury uzyskiwania ochrony, zakres monopolu z praw wyłącznych): znaki towarowe, domeny internetowe, nazwy handlowe.
 • Ochrona utworów (naukowe, literackie, artystyczne, programy komputerowe): pojęcie utworu i jego interpretacje, zakres ochrony utworów, w tym programów komputerowych, korzystanie z chronionych utworów.
 • Dostęp do informacji o własności intelektualnej: bazy informacji patentowej, badania i analizy patentowe, badanie zdolności i czystości patentowej. Prawa twórców.
 • Zarządzanie własnością intelektualną w organizacji: model ochrony wiedzy, strategie i polityki ochrony wiedzy, organizacja ochrony własności intelektualnej.
Moduł 3 - Zintegrowane systemy zarządzania MRP, ERP

Wykłady/Laboratorium:

 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, realizowane funkcje. 
 • Model informacyjny i model danych przedsiębiorstwa, wraz z powiązaniami.
 • Cele i zadania stawiane przed systemem informatycznym w poszczególnych działach przedsiębiorstwa: zaopatrzenie, magazynowanie, produkcja, kontrola jakości, marketing, obsługa klienta, inwestycje, badania i rozwój, kontroling, rachunkowość, zarządzanie.
 • Zintegrowane systemy zarządzania klasy MRP/ERP.
 • Kierunki rozwoju systemów klasy ERP: systemy wspomagające podejmowanie decyzji, , e-commerce, B2B, B2C.
 • Przegląd oferowanych systemów i ich funkcjonalności Proces wdrażania systemu informatycznego i jego zmian w przedsiębiorstwie: analiza potrzeb, projektowanie, programowanie, wdrożenia, eksploatacja.
Moduł 4 - Lean Management

Wykłady:

 • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją i usprawniania procesów produkcyjnych: Lean Manufacturing, Teoria Ograniczeń (TOC), TQM, Six Sigma, Kaizen.
 • Zasady Lean Management.
 • Metody i techniki związane z Lean Manufacturing: Mapowanie Strumienia Wartości (VSM), 5S, SMED, TPM, standaryzacja pracy, PDCA, Poka-Yoke, przepływ jednej sztuki, heijunka, równoważenie linii produkcyjnej, linia U-kształtna, Kanban.

Ćwiczenia:

 • Gra fabryka – gra symulacyjna obejmująca poznanie metod i technik związanych z LM:
 • Metody i techniki związane z wartością i strumieniem wartości – ćwiczenie z Mapowania Strumienia Wartości (VSM),
 • Metody i techniki związane z przepływem – ćwiczenie z SMED,
 • Metody i techniki związane z wyciąganiem produkcji – ćwiczenie z wyciąganiem produkcji – kanban, supermarket,
 • Metody i techniki związane z doskonaleniem - ćwiczenie z 5S.
Moduł 5 -Teoria ograniczeń

Wykłady/ćwiczenia/projektowanie:

 • Podejście TOC (Teorii Ograniczeń) do planowania i zarządzania procesem produkcyjnym.
 • Podstawowe zasady TOC:
  • 5 kroków skupienia - mechanizm usprawniania systemów,
  • Identyfikacja punktów ograniczających tempo produkcji.
  • Proces ciągłego doskonalenia - POOGI.
  • Podstawowe elementy systemu zarządzania produkcją DBR (Drum Buffeer Rope - Werbel Bufor Lina).
 • Przećwiczenie powyższych na komputerowym symulatorze środowiska produkcyjnego.
Moduł 6 - Metody poprawy produktywności

Wykłady:

 • Pojęcie produktywności
 • Przedstawienie współczesnych koncepcji zarządzania ukierunkowanych na poprawę produktywności (Kaizen, Lean Manufacturing, TOC, TQM, TPM, Six Sigma, BPR)

Ćwiczenia:

 • Ciągłe doskonalenie - Kaizen a Reinżynieria
 • Diagram Ishikawy.
 • Diagram Pareto.
 • Diagram konfliktu.
 • Metody sieciowe.
Moduł 7 - Nowoczesna logistyka przedsiębiorstwa

Wykłady/ćwiczenia:

 • Metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie.
 • Współczesne metody obsługi klienta w logistyce.
 • Podejście procesowe w logistyce.
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 • Współpraca w ramach łańcucha dostaw.
Moduł 8 - Zarządzanie jakością

Wykłady:

 • Znaczenie problematyki jakościowej w uprzemysłowionym i konkurencyjnym świecie.
 • Podstawowe pojęcia w jakości.
 • Systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, TQM, SIx Sigma. Normy i standardy zarządzania jakością.
 • Metody i techniki zarządzania jakością. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością.
 • Podstawy dokumentowania systemu zarządzania jakością.
 • Nagrody jakości.
Moduł 9 - Zarządzanie innowacjami

Wykłady:

 • Wyzwania strategiczne działalności innowacyjnej.
 • Rodzaje innowacji, ich parametry i źródła, czynniki sprzyjające innowacyjności w organizacji.
 • Menadżer innowacji w organizacji , jego cechy i rola.
 • Współpraca i organizacja zespołów w ramach działalności innowacyjnej.
 • Inwentyka-metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 • Ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej i źródła finansowania innowacji
Moduł 10 - Zarządzanie projektami

Wykłady:

 • Wprowadzenie: przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami, w tym PRINCE2, PMBOK, AGILE PM, SCRUM
 • Cykl życia projektu i jego struktura w przedsiębiorstwie.
 • Struktura podziału pracy. Metody harmonogramowania.
 • Rodzaje ograniczeń projektowych.
 • Dokumentacja projektowa. Tworzenie raportów.
 • Definiowanie i przypisywanie ról i zasobów do projektu.
 • Budżet projektu.
 • Kompetencje zespołu projektowego.
 • Metody optymalizacji planu projektowego.
 • Controlling projektu

Projekt:

 • Tworzenie projektu z wykorzystaniem New Project Wizard
Moduł 11 - Seminarium dyplomowe
 • Seminarium końcowe
 • Praca dyplomowa (nawiązująca do miejsca pracy słuchacza)