Organizacja zajęć

Zasady zaliczania przedmiotów

Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne:

5,0 - pięć lub bardzo dobry,

4,5 - cztery i pół lub ponad dobry,

4,0 - cztery lub dobry,

3,5 - trzy i pół lub dość dobry,

3,0 - trzy lub dostateczny,

2,0 - dwa lub niedostateczny.

Wystawienie oceny 2,0 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zaliczenie przedmiotu powoduje przyznanie uczestnikowi liczby punktów ECTS przypisanych temu przedmiotowi.

 Zasady rejestracji

Na studiach podyplomowych prowadzona jest rejestracja roczna. Słuchacz studiów podyplomowych musi uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów w ciągu jednego roku.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu

Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik:

a)      uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidziane planem danych studiów;

b)      złożył pozytywnie ocenioną pracę końcową;

c)      uzyskał pozytywną ocenę z obrony pracy końcowej, do której został dopuszczony po spełnieniu dwóch poprzednich warunków.

Obrona pracy końcowej odbywa się przed komisją egzaminacyjną, której skład ustala Rada Programowa. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym kierownik studiów podyplomowych i opiekun pracy dyplomowej.

Przy określaniu oceny pracy końcowej oraz oceny z obrony pracy stosuje się oceny i ich zapis słowny jak w § 2 ust. 5.

Ustalenie oceny z obrony pracy końcowej oraz oceny i wyniku ukończenia studiów podyplomowych odbywa się na niejawnym posiedzeniu komisji. Każdy z członków komisji wystawia ocenę końcową na podstawie:

a)      wyników zaliczeń i egzaminów uzyskanych przez słuchacza w czasie studiów;

b)      oceny pracy końcowej;

c)      oceny z obrony pracy końcowej.

Z ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji wyznaczana jest średnia arytmetyczna, która jest podstawą do ustalenia wyniku ukończenia studiów zgodnie z zasadą:

  • od 4,70 - celujący,
  • od 4,40 do 4,69 – bardzo dobry,
  • od 4.10 do 4.39 – ponad dobry,
  • od 3,80 do 4,09 – dobry,
  • od 3,50 do 3,79 – dość dobry,
  • od 3, 00 do 3,49 – dostateczny,
  • poniżej 3,00 - niedostateczny.

Zalecana liczebność grup zajęciowych

  • ćwiczenia, zajęcia projektowe i warsztatowe: 25÷30 osób.

Forma kontroli bieżących postępów studiowania

Ocena aktywności na zajęciach i prac wykonywanych przez słuchaczy w trakcie semestru; zaliczenia ustne i pisemne oraz egzaminy na koniec każdego semestru.