Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2022/2023

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2023 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 20.02 do 06.03 w godzinach przyjęć.

Osoby z innych wydziałów oraz innych uczelni proszone są o załączenie kserokopii suplementu. Jeżeli na suplemencie nie ma podziału na semestry proszę załączyć dodatkowo kartę przebiegu studiów, gdzie będzie wykaz ocen i punktów ECTS z dwóch ostatnich semestrów. Wnioski można składać od średniej 4.00.

Osoby przedłużające studia mogą złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie należy złożyć wniosek bez załączników.

W przypadku osób, którym Wydziałowe Komisje Stypendialne odmówiły w semestrze zimowym przyznania stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z powodu przekroczenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta (1051,70 zł) a aktualnie dochód tych studentów nie przekracza kwoty 1294,40 zł mogą otrzymać stypendium socjalne od semestru letniego. Jeśli sytuacja ta nie zmieniła się od października to student powinien wypełnić nowy wniosek a WKS zmienić jego negatywną decyzję stypendialną.

 

Wnioski o stypendium specjalne należy wysłać przez system USOSweb. Wnioski o przyznanie zapomóg można składać przez cały rok. Wnioski również należy złożyć przez system USOSweb.

Stypendium Rektora nie może być wypłacane na przedłużeniu. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023" stypendia wypłacane są przez okres, na który zostały przyznane (decyzja) lub do dnia posiadania statusu studenta (par. 2 ust 8).

Pierwsza wypłata stypendium za marzec zostanie wypłacona z wyrównaniem w kwietniu.

Wnioski oraz regulamin są dostępne na stronie Biura Kanclerza PW (dawne Biuro Spraw Studenckich): https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego