Funkcjonowanie Wydziału Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 związane z pandemią Covid-19

Stylizowane logo WZ

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA i PRZEBYWANIA W BUDYNKU

Od 1.10.2020 r. Politechnika Warszawska  wprowadziła szczegółowe warunki funkcjonowania w okresie epidemii COVID-19. Zostały one opisane w Zarządzeniu Rektora nr 104/2020. Zarządzenie to określa m.in. ogólne zasady prowadzenia zajęć, wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa studentom, doktorantom i pracownikom PW przebywającym w budynkach Uczelni, czy zasady związane z organizacją pracy administracji oraz jednostek wewnętrznych zajmujących się obsługą studentów, doktorantów czy gości zewnętrznych. Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Zarządzeniem.

W związku z powyższym przypominamy, że w budynku Nowym Technologicznym (siedzibie Wydziału) występuje obowiązek:

 • rejestracji każdej osoby wchodzącej do budynku połączony z pomiarem temperatury ciała i dezynfekcją rąk,
 • noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych w przestrzeniach ogólnych budynku (korytarze, toalety itp.) oraz dziekanatach i sekretariatach,
 • utrzymywania dystansu społecznego, tj. przebywania w odległości minimum 1,5 od innej osoby – zarówno w przestrzeni ogólnej budynku, jak również biurach, dziekanatach czy sekretariatach,
 • dodatkowej dezynfekcji rąk przy każdorazowym wchodzeniu do dziekanatów, sekretariatów oraz sal seminaryjnych, wykładowych, ćwiczeniowych i innych pomieszczeń, w których odbywają się spotkania.

Pracowników, studentów i doktorantów zobowiązuje się do bieżącego, codziennego korzystania:

Jednocześnie rekomenduje się:

 • niekorzystanie z wind,
 • w przypadku korzystania z wind przestrzegania maksymalnego limitu 2 osób.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wydział podjął decyzję o zdalnym trybie prowadzenia zajęć na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. Szczegółowe zasady  zostały zdefiniowane w Zarządzeniu Dziekana nr 3/2020. Do najważniejszych punktów należą:

 • wykorzystanie trybu zdalnego synchronicznego jako głównej metody nauczania, tj. nauczania w czasie rzeczywistym, zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, przy zastosowaniu aplikacji Microsoft Teams,
 • konsultacje z wykładowcami prowadzone są w trybach zdalnych, w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina dydaktyczna w tygodniu, z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających studentom zadawanie pytań i wypowiadanie się,
 • studenci i wykładowcy do wzajemnych kontaktów wykorzystują jedynie służbowe adresy mailowe.

 

ORGANIZACJA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Zarządzeniami nr 1/2020 oraz 2/2020Dziekan Wydziału zdefiniował zasady przeprowadzanie egzaminów dyplomowych. Opisują one:

 

ORGANIZACJA PRACY JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Organizacja pracy jednostek administracyjnych jest zgodna z Zarządzeniem Rektora nr 104/2020, w szczególności §7, §10 oraz §11 Zarządzania Rektora nr 104/2020. Zwraca się uwagę, że:

 1. W miejscu pracy bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami  ograniczone są do niezbędnego minimum. Zaleca się porozumiewanie telefoniczne oraz przekazywanie dokumentów komunikacją elektroniczną, gdy status dokumentu to dopuszcza.
 2. W kontaktach bezpośrednich należy stosować ograniczenia wynikające z maksymalnej dopuszczalnej liczny osób dla danego pomieszczenia.
 3. Zaleca się stosowanie maseczek zakrywających usta i nos lub przyłbic przy wszystkich bezpośrednich kontaktach pomiędzy pracownikami.  
 4. Wizyta w dziekanacie jest możliwa jedynie uzgadniając wcześniej mailowo lub telefonicznie termin.