Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)

Katedra Finansów i Systemów Finansowych

(Chair of Finance and Financial Systems)

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Jan Monkiewicz

Sekretarz Katedry: dr Lidia Sobczak

 
Katedra realizuje działalność badawczą i dydaktyczną związaną z prowadzeniem analiz i podejmowaniem decyzji w zakresie gospodarki finansowej i polityki finansowej w podmiotach rynkowych. Ważnym obszarem dociekań jest funkcjonowanie współczesnych systemów finansowych w warunkach gospodarki cyfrowej oraz rozwoju finansów cyfrowych. Obszar kompetencji katedry zawiera koncepcje zarządzania finansami w procesach decyzji menedżerskich w różnych branżach z uwzględnieniem analiz finansowych, raportowania finansowego oraz zarządzania instytucjami finansowymi. Kluczowym zagadnieniem jest analiza i zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych. 

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry:

  • Metody analiz finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
  • Modelowanie zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
  • Ochrona konsumentów na rynku finansowym,
  • Regulacje nadzorcze rynków finansowych,
  • Funkcjonowanie systemów finansowych,
  • Cyfryzacja finansów oraz jej skutki,
  • Zastosowanie teorii gier w zarządzaniu,
  • Zarządzanie procesowe w instytucjach finansowych.
  • Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych,
  • Wykorzystanie teorii chaosu w ekonomii i zarządzaniu.
Seminaria Pracownicy