Katedra Systemów Zarządzania (K4)

Katedra Systemów Zarządzania

Chair of Management Systems

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Mieczysław Morawski

Sekretarz Katedry dr Małgorzata Waszkiewicz

 
Katedra jest związana z kanonem nauk o zarządzaniu w ujęciu podejścia systemowego do zarządzania. Odpowiada także prowadzonym na przestrzeni ostatnich czterech lat projektom z grantów NCBiR dotyczących zagadnień zarządzania kryzysowego i logistyki społecznej, do których zespół naukowy Wydziału Zarządzania wniósł podejście wywodzące się z zarządzania operacyjnego w sferze produkcyjnej. Profil związany jest z koncepcjami teorii systemów, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zapewniania bezpieczeństwa, informatyki gospodarczej, transponowanych do wyzwań zarządzania biznesowego, publicznego, kryzysowego, a także zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry:

 • Ekonomia społeczna i kapitał ludzki w zarządzaniu,
 • Funkcjonalno-strukturalne związki zasobów i ich modele,
 • Informatyczne systemy zarządzania,
 • Informatyka gospodarcza,
 • Innowacje w biznesie,
 • Logistyka społeczna i publiczne zarządzanie kryzysowe,
 • Predykcyjna i preskrypcyjna analiza danych,
 • Rachunek ryzyka w hierarchicznych przestrzeniach decyzyjnych,
 • Strategie konkurencyjności komercyjnych struktur sieciowych,
 • Wartość mienia w procesie zarządzania,
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
 • Zarządzanie organizacjami III sektora.
Seminaria Pracownicy