Nauka i badania

Działalność naukowa Katedry Finansów i Systemów Finansowych zorientowana jest na zarządzanie finansami w różnych branżach, analizę finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi w skali kraju, Unii Europejskiej i świata, zarządzanie systemami finansowymi i ryzykiem finansowym.

W ramach działalności naukowej katedry prowadzone są prace własne, statutowe, naukowo – badawcze i rozwojowe, przygotowywane rozprawy doktorskie i habilitacyjne, opracowywane  monografie oraz organizowane konferencje.

Plan działalności na rok bieżący obejmuje: przygotowanie dwóch projektów badawczych, w tym jednego w ramach konsorcjum trzech instytucji naukowo – badawczych, opracowanie trzech monografii, kontynuację prac w zakresie przygotowania dwóch rozpraw doktorskich i trzech habilitacyjnych oraz organizację dwóch konferencji naukowych w ramach upowszechniania nauki. 

Plan realizowany jest następująco:

  • opracowywane są monografie w zakresie: podstaw ubezpieczeń, aspektów finansowych zarządzania procesami w zakładach ubezpieczeń majątkowych, technologii i zmian społecznych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw,
  • kontynuowane są prace w zakresie przygotowania rozpraw doktorskich w obszarach: zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń, modelowania sukcesu innowacji w przedsiębiorstwie sektora biopaliw,
  • kontynuowane są prace w zakresie przygotowania rozpraw habilitacyjnych w obszarach: zarządzania ryzykami outsourcingu / offshoringu w grupach kapitałowych prowadzących działalność ubezpieczeniową, digitalizacji architektury biznesowej bankowości dla klientów indywidualnych oraz zastosowań liczb specjalnych, ciągu funkcyjnego Bernoulliego i uogólnień wzoru Eulera – Maclaurina.
  • przygotowywane są konferencje w zakresie: ochrony konsumentów na rynku finansowym i strategii digitalizacji w aspekcie zarządzania finansami.