Katedra Systemów Zarządzania (K4)

WZ-znak

Katedra Systemów Zarządzania

Chair of Management Systems

Kierownik  (Head of the chair)

Katedra jest związana z kanonem nauk o zarządzaniu w ujęciu podejścia systemowego do zarządzania. Odpowiada także prowadzonym na przestrzeni ostatnich czterech lat projektom z grantów NCBiR dotyczących zagadnień zarządzania kryzysowego i logistyki społecznej, do których zespół naukowy Wydziału Zarządzania wniósł podejście wywodzące się z zarządzania operacyjnego w sferze produkcyjnej. Profil związany jest z koncepcjami teorii systemów, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zapewniania bezpieczeństwa, informatyki gospodarczej, transponowanych do wyzwań zarządzania biznesowego, publicznego, kryzysowego, a także zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry:

 • Ekonomia społeczna i personalizm w zarządzaniu,
 • Elementy kwalitologii w zarządzaniu,
 • Funkcjonalno-strukturalne związki zasobów i ich modele, 
 • Hybrydowa eksploracja danych,
 • Proces wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, 
 • Rachunek ryzyka w hierarchicznych przestrzeniach decyzyjnych,
 • Społeczeństwo ryzyka,
 • Strategie konkurencyjności komercyjnych struktur sieciowych, 
 • Wartość mienia w procesie zarządzania. 
 • Zarządzanie kryzysowe w logistyce społecznej,
 • Zarządzanie organizacjami III sektora.
wz
Nauka i badania Oferta dydaktyczna Seminaria Pracownicy