Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Zarządzania funkcjonuje od 2010 zgodnie z następującymi dokumentami:

  • Wytyczne do tworzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 122/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie założeń do Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej,
  • System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Procedury i działania uczelniane (zalecenia), opracowanie pod redakcją prof. dra hab. inż. Bohdana Macukowa, pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji, Warszawa 2009, ss. 49 (Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej).

W ramach przeprowadzonych prac nad WSZJK została opracowana i wydana drukiem publikacja System Zapewniania Jakości Kształcenia – Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska, która została opracowana przez zespół w składzie: prof. nzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska (pełnomocnik dziekana ds. jakości), mgr inż. Janusz Onyszczuk (sekretarz Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania i Wdrożenia SZJK na Wydziale Zarządzania PW), Warszawa 2010, ss. 164 (Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej).

Podstawę nowelizacji Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia stanowi Księga Jakości Kształcenia PW, która została zatwierdzona przez JM Rektora dnia 25.06.2014 r. Dla nowych zasad została także podjęta Uchwała Senatu nr 187/XLVIII/2014 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25.06.2014.Celem wprowadzenia nowego systemu Jakości Kształcenia było ułatwienie komunikacji wewnętrznej w Uczelni, polepszenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze dydaktyki, pogłębienie współpracy w zakresie kształcenia między wydziałami PW oraz między wydziałami PW i innymi uczelniami, lepsze powiązanie kształcenia z badaniami naukowymi prowadzonymi w Uczelni.

Wydziałowa Księga Jakości została znowelizowana i zatwierdzona przez Radę Wydziału w roku 2015. W roku 2016 zostanie dokona kolejna aktualizacja Księgi Jakości.

Księga Jakości Wydziału Zarządzania PW
Księga Jakości Wydziału Zarządzania PW - formularze