Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Ogólnopolski konkurs wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości

§ 1

 1. Informacje ogólne
  1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, dalej Konkurs, jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
  2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich do poszerzania wiedzy ekonomicznej, rozwijania przedsiębiorczości i podjęcia studiów menedżerskich na uczelni technicznej. Konkurs jest konkursem wiedzy i umiejętności, ma charakter otwarty dla uczestników z całej Polski.
  3. Sprawdzeniu wiedzy poświęcony jest pierwszy etap Konkursu, drugi etap, praktyczny, ma na celu promowanie podstaw przedsiębiorczości poprzez zrealizowanie własnego projektu, dostosowanego do treści nauczania na poziomie szkoły średniej.
  4. Konkurs będzie organizowany w cyklu rocznym, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.
  5. Każda edycja będzie organizowana pod odrębnym hasłem przewodnim Konkursu. Organy Konkursu to Komisja Konkursowa, powoływana na wniosek Dziekana. Komisja Konkursowa, dla każdej edycji, przygotowuje Regulamin Konkursu, określa skład Jury, organizuje i nadzoruje przebieg Konkursu, nawiązuje współpracę ze sponsorami konkursu.
  6. Do Jury mogą zostać zaproszeni partnerzy Konkursu.

§ 2

 

 1. Organizacja Konkursu.
  1. Konkurs jest dwuetapowy. Na pierwszym etapie sprawdzana jest wiedza uczniów w trybie rozwiązywania zadań i oceny wyników. Zwycięzcy przechodzą do drugiego etapu, czyli Finału. Drugi etap, praktyczny, ma na celu wyłonienie z grona Finalistów laureatów Konkursu.
  2. I etap może być przeprowadzony w formie:
  • Korespondencyjnej. Polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań przesłanych przez Organizatora, pod nadzorem nauczycielskim i przesłaniu odpowiedzi w formie elektronicznej do Organizatora.
  • Konkursu szkolnego. Polega na przeprowadzeniu I etapu Konkursu w szkołach, rozwiązaniu zestawów testowych udostępnionych na platformie internetowej w określonych ramach czasowych.
  • Konkursu internetowego. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, pobraniu zestawów zadań, wykonaniu ich oraz podaniu w systemie odpowiedzi, zatwierdzeniu ich i wysłaniu.
 2. O sposobie przeprowadzenia I etapu Konkursu danej edycji decyduje Komitet Konkursowy.
 3. Zestawy pytań opracowuje zespół specjalistów wskazany przez Komisję Konkursową, a wyniki etapu I-ego są uwzględniane w ocenie końcowej. Szczegółowe zasady oceny zadań i wyłaniania Finalistów, dla każdej edycji, opracowuje Komitet Konkursowy.
 4. W II-im etapie Konkursu uczniowie przygotowują projekty przedsięwzięć biznesowych na temat obowiązujący w danej edycji Konkursu. Wskazani przez Organizatora eksperci dostarczają materiały pomocnicze i opiekują się przygotowywanymi projektami.
 5. Laureaci Konkursu wybierani są na podstawie decyzji Jury, które ocenia projekty.
 6. Laureaci Konkursy przyjeżdżają na Politechnikę Warszawską na własny koszt i są zobowiązani do okazania ważnych dokumentów poświadczających tożsamość i status ucznia lub maturzysty.

§ 3

 

 1. Cele i zakres Konkursu.
  1. Konkurs ma na celu:
   • Promocję wiedzy ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości,
   • Pobudzanie zainteresowania wiedzą techniczną, innowacyjnością i aspektami komercjalizacji,
   • Promowanie zainteresowania aspektami bezpieczeństwa i zarządzania ciągłością działania systemów technicznych,
   • Promowanie umiejętności stosowania podejścia projektowego do realizacji zadań,
   • Kształtowanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania wiedzy i jej stosowania w praktycznych przedsięwzięciach,
   • Zachęcenie szczególnie zdolnych uczniów szkół średnich do studiowania na kierunkach menedżerskich na uczelni technicznej.
  2. Zakres pytań i zadań:
  • Wiedza: ekonomiczna, finansowa, matematyczna; informatyczna i in.,
  • Testy problemowe,
  • Zadania sytuacyjne.
 2. Ramowy harmonogram Konkursu
 3. Za opracowanie szczegółowego harmonogramu odpowiada Komitet Konkursowy.
 4. Harmonogram konkursu
  • Grudzień - marzec                                      I Etap Konkursu
   • Zapisy
   • Rozwiązanie wstępnego testu wiedzy ogólnej
  • Marzec - kwiecień                               II Etap Konkursu
   • Przygotowanie projektów
   • Kwiecień                                            Ogłoszenie wyników II Etapu
   • Kwiecień                                            Gala finałowa
 5. Ogłoszenie wyników i nagrody dla laureatów.
 6. O wynikach w eliminacjach decyduje liczba zdobytych punktów. Za opracowania pytań testowych, organizację zasad oceny oraz procedurę wyłaniania Finalistów i Laureatów odpowiada Komisja Konkursowa. Komisja dokłada wszelkich starań do zapewniania prawidłowego przebiegu Konkursu.
 7. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mają możliwość podjęcia studiów na I roku na kierunku Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania i Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej na zasadach preferencyjnych. Laureaci otrzymają maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych w procesie kwalifikacji na te kierunki. W konkursie może być wskazanych do 6 Laureatów. Przyjęcie Laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów, wymaganych w standardowym trybie rekrutacji.
 8. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu, bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, jest zarejestrowanie się w systemie „Rekrutacja kandydatów na studia” https://rekrutacja.pw.edu.pl/ i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Pozostali Finaliści dostają nagrody rzeczowe, które są fundowane przez Wydział Zarządzania oraz sponsorów Konkursu.
 10. Osoby kontaktowe w sprawie konkursu: