Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Te studia przygotują cię do rozumienia rzeczywistości społecznej i gospodarczej, rozumienia różnych obszarów działania organizacji produkcyjnej i usługowej, kreatywności i pracy zespołowej, rozumienia istoty współczesnych technologii i gospodarki cyfrowej, ale także znaczenia czynnika ludzkiego i wiedzy oraz umiejętności patrzenia na te elementy przez pryzmat kosztów, efektywności i skuteczności działania.

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach I stopnia - inżynier

Specjalności

Przedsiębiorczość Technologiczna

(realizowana w języku polskim)

  EGZAMIN DYPLOMOWY
PRAKTYKA ZAWODOWA
IT w Zarządzaniu Język Obcy Kompetencje Cyfrowe
Techniczne wsparcie marketingu i sprzedaży

P1

Analiza i ocena procesów zarządzania

P2

Model systemu produkcyjnego

P3

Analiza i ocena finansowa organizacji

P4

Projekt startupu technologicznego

P5

Prototyp produktu z wykorzystaniem narzędzi IT

P6

Projekt internetowego systemu komunikacji i sprzedaży

Innowacje i technologie
Przedsiębiorczość technologiczna
  Marketing Inżynieria Produkcji Ekonomia

Inżynieria Cyfrowa

(realizowana w języku polskim)

  EGZAMIN DYPLOMOWY
PRAKTYKA ZAWODOWA
Innowacje i Technologie Język Obcy Przedsiębiorczość Technologiczna
Techniczne wsparcie marketingu i sprzedaży

P1

Analiza i ocena procesów zarządzania

P2

Model systemu produkcyjnego

P3

Analiza i ocena finansowa organizacji

P4

Projekt systemu informatycznego

P5

Projekt architektury korporacyjnej

P6

Projekt środowiska technicznego zarządzania projektem

Innowacje i technologie
Przedsiębiorczość technologiczna
  Marketing Inżynieria Produkcji Ekonomia

Dlaczego ten kierunek?

 • kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (obecnie: Inżynieria Zarządzania) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej otrzymał w 2017 roku wyróżnienie "Studia z przyszłością", (obok logo)
 • w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (obecnie: Inżynieria Zarządzania) WZ PW uplasował się na 3 miejscu, (http://www.engineering.perspektywy.pl/ranking/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji)
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i prężnie działającą kadrę naukową,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów,
 • na II stopniu studiów jest możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Politechniki Warszawskiej oraz University of Houston - Clear Lake,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń.
Argumenty Kierownictwa Wydziału Argumenty absolwentów Wydziału

Wiedza po studiach

 • podstawy zarządzania
 • podstawy organizacji pracy
 • podstawy matematyki
 • podstawy ekonomii
 • podstawy finansów
 • podstawy inżynierii produkcji
 • podstawy prawa gospodarczego
 • podstawy projektowania systemów informatycznych
 • zastosowanie technologii cyfrowych w zarządzaniu

Umiejętności po studiach

 • przeprowadzanie krytycznej analizy i oceny procesów zarządzania
 • wykonywanie analizy i oceny finansowej przedsiębiorstwa/organizacji
 • identyfikowanie, definiowanie, modelowanie, analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych i biznesowych
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie portfelami projektów
 • analizowanie opłacalności projektów inwestycyjnych
 • wykorzystywanie do powyższych celów informatycznych narzędzi wspomagających

Kompetencje społeczne po studiach

 • absolwent jest gotowy zarówno do pracy indywidualnej jak również pracy w zespole
 • absolwent myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
 • absolwent jest gotowy do kreowania rozwiązań innowacyjnych
 • absolwent rozumie potrzebę rozwoju przez całe życie
 • absolwent stara się być społecznie odpowiedzialnym

Perspektywy zatrudnienia

od wielu lat Politechnika Warszawska zajmuje pierwsze miejsce w "Rankingu Szkół Wyższych".  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji należą do jednych z najbardziej cenionych kierunków studiów. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej pracę bez problemu znajduje nawet 79% absolwentów.

Absolwent kierunku Inżynieria Zarządzania jest przygotowywany do pełnienia różnych funkcji na średnim stopniu kierowniczym w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach sektora finansowego, a także w instytucjach administracji publicznej. W ramach realizowanej specjalności jest gotowy do pełnienia roli inicjatora i założyciela startup’u technologicznego (specjalność Przedsiębiorczość Technologiczna) lub specjalisty z zakresu zarządzania projektami IT (specjalność Inżynieria Cyfrowa).

Po zakończeniu studiów absolwenci Wydziału Zarządzania są w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W wielu przypadkach rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje już w trakcie trwania studiów.

SPRAWY FORMALNE

Profil studiów - ogólnoakademicki

 Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) - 3,5 roku (7 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) - 3,5 roku (7 semestrów)

Obszar kształcenia - obszar nauk społecznych, obszar nauk technicznych oraz kompetencje inżynierskie

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-14 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

Program kształcenia

Specjalności

Przedsiębiorczość technologiczna

Inżynier-założyciel start-up’u technologicznego

Inżynieria cyfrowa

Inżynier-kierownik projektów IT

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1)      Analiza i ocena procesów zarządzania
Inżynieria Produkcji 2)      Projekt procesu produkcyjnego
Ekonomia 3)      Analiza i ocena efektywności przedsięwzięcia
Moduły Specjalności Projekty zaliczeniowe
Wiodący

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA:

4) Projekt startupu technologicznego

KOMPETENCJE CYFROWE:

4) Projekt systemu informatycznego

Uzupełniający 1

INNOWACJE I TECHNOLOGIE:

5) Prototyp produktu z wykorzystaniem narzędzi IT

IT W ZARZĄDZANIU:

5) Projekt architektury korporacyjnej

Uzupełniający 2

TECHNICZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY:

6) Projekt internetowego systemu komunikacji i sprzedaży

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W IT:

6) Projekt środowiska technicznego zarządzania projektem

Moduły Obieralne Zakres wyboru
Obieralny 1 IT W ZARZĄDZANIU INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Obieralny 2 KOMPETENCJE CYFROWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA
  Egzamin dyplomowy

Opłaty za studia niestacjonarne

2800 zł za semestr. Studia trwają 7 semestrów.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego
 3. Złóż dokumenty w Biurze Obsługi Kandydatów:
  • Kserokopię dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu)
  • Kserokopię świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu)
  • 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL

Terminy zapisów na studia I stopnia stacjonarne: 3.06 – 4.07

Terminy zapisów na studia I stopnie niestacjonarne: 1.08 – 29.08

Terminy zapisów na studia II stopnia stacjonarne: 1.08 – 29.08

Terminy zapisów na studia II stopnia niestacjonarne: 1.08 – 29.08

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie https://www.pw.edu.pl/Kandydaci