Zarządzanie - studia magisterskie

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie.

INFORMACJE WSTĘPNE

Studia trwają 4 semestry

Absolwenci kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania mają ułatwioną możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich

Absolwent uzyskuje tytuł magistra

Rodzaj i tryb studiów:

 • Studia magisterskie stacjonarne - rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie sierpień-wrzesień)
 • Studia magisterskie niestacjonarne - rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie sierpień-wrzesień)

Opis kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie.

Absolwent posiada umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania pracownikami i zespołami, motywowania i przewodzenia, kreowania i wdrażania innowacji oraz oceny potencjału innowacyjnego i komercyjnego projektów. Potrafi selekcjonować i priorytetyzować portfele projektów pod kątem jak najlepszego spełnienia oczekiwań i potrzeb biznesu. Potrafi myśleć w sposób ukierunkowany na praktyczne rozwiązanie napotykanych problemów, wykorzystując do tego podejście interdyscyplinarne.

Absolwent posiada kompetencje interpersonalne w zakresie przywództwa, budowy i kierowania zespołami procesowymi, projektowymi i wdrożeniowymi, kształtowania środowiska pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw przedsiębiorczych w zakresie elastyczności i otwartości na zmiany.

Celem komplementarnym jest przygotowanie absolwenta do osiągnięcia stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwenci mogą aplikować do podjęcia studiów doktorskich w ramach Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej.

Moduły obieralne:

 • Menedżer jakości
 • Psychosocjologiczne aspekty rozwoju organizacji
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Menedżer innowacji
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Zarządzanie strategiczne startupami
 • Zarządzanie finansami w epoce cyfrowej

Szczegółowe opisy modułów

 • Zintegrowane zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie projektami, programami, portfelami projektów
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstw produkcyjnych
 • Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo i dostępność usług kluczowych w zarządzaniu publicznym

Absolwent:

 • rozumie funkcje zarządzania, potrafi rozwiązywać problemy zarządzania w ujęciu strategicznym i operacyjnym
 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich/eksperckich
 • posiada kompetencje zarządzania procesami i projektami
 • posiada umiejętności zarządzania pracą zespołu
 • zna współczesne koncepcje marketingu, potrafi zarządzać działaniami marketingowymi
 • zna współczesne technologie informacyjne i zakres ich zastosowania
 • cechuje się myśleniem przedsiębiorczym, twórczym, potrafi projektować modele biznesu
 • potrafi dokonywać analizy opłacalności inwestycji oraz zarządzać budżetem

Perspektywy zawodowe:

 • menedżer ds. zarządzania pracownikami w zespołach procesowych, projektowych i wdrożeniowych,
 • menedżer zarządzania procesami i projektami,
 • lider i inicjator zmian technologicznych,
 • lider biura projektów i procesów,
 • trener wewnętrzny w zakresie reorganizacji i optymalizacji procesów,
 • specjalista w zakresie rozwoju startupów.

Organizacja zajęć:

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony
 • ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej

Opinie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opinie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

Opłaty za studia niestacjonarne:

3100 zł/semestr

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym https://www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Przyjdź na wydział między 15 a 29 sierpnia i złóż wymagane dokumenty.
 4. Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 2 do 29 sierpnia br. Nie przegap terminów!

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/