Aktualności

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 19 czerwca 2020 roku. W tym roku potwierdzone wnioski należy składać drogą mailową. Szczegółowe informacje, wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.

Informacja w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg od 7 kwietnia 2020 r. będzie prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z poniższą procedurą:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studenckich

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie Wydziału, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, Dziekanat ds. Studenckich wprowadza ograniczenia w zakresie kontaktu bezpośredniego.

Wobec powyższego od dnia 13.03.2020 r. (piątek) do odwołania wszelkie podania, prośby i pytania proszę zgłaszać drogą mailową (ewelina.korzeniowska@pw.edu.pl).

Dokumenty będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu, a decyzje rozpatrzonych podań będą przekazywane drogą mailową. Bardzo proszę o korzystanie z poczty PW.

Przedłużenie stypendium i nowe wnioski

Wszystkie osoby, które miały wydane decyzje stypendialne (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) do końca lutego, mogą złożyć nowy wniosek do 6 marca. 

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim

Wypełnione podanie należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 5) do 6 marca.

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach: 17.02.2020 - 21.02.2020

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach:

17.02.2020 - 21.02.2020.

Wysokość świadczeń stypendialnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały przesłane kwoty stypendiów zatwierdzone przez rektora. Wszystkie stypendia będą wypłacone do 13 grudnia br. za miesiące październik, listopad, grudzień. Decyzje dot. stypendiów będą do odbioru po ogłoszeniu w kolejnej aktualności.

Informacje o zapomogach

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta.

II Targi Pracy Branży Automotive na Wydziale SiMR

27 listopada 2019 r. w godzinach 900÷1600 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbędą się II Targi Pracy Branży Automotive.

Informacja o stypendiach

W związku z licznymi pytaniami o kwoty stypendiów i odbieranie decyzji informujemy, że do tej pory wysokości kwot nie zostały podane do wiadomości studentów oraz dziekanatów. W związku z tym nie ma możliwości wydrukowania decyzji oraz wypłacania stypendiów. Liczymy na to, że sprawa jak najszybciej się wyjaśni, a wyczekane stypendia trafią wkrótce na konta bankowe studentów. Pytania w tej sprawie proszę kierować do Biura Spraw Studenckich PW.

Ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby znajdujące się na listach otrzymają stypendium Rektora. O wysokości kwot poinformujemy Państwa w kolejnej wiadomości w aktualnościach. Decyzje będą do odbioru po wcześniejszym ogłoszeniu.

Listopadowa oferta Biura Karier Politechniki Warszawskiej

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej informuj, że w listopadzie odbędą się szkolenia i warsztaty dedykowane wszystkim studentom Politechniki Warszawskiej (w tym warsztaty w ramach Projektu NERW) oraz spotkanie z przedstawicielami trzynastu firm z Taiwanu.

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Wstępne listy rankingowe

Błędy na listach można zgłaszać do 5.11.2019 r.

Poradnik Stypendialny dla Studentów

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Stypendialnym https://sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny

Termin na składanie wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego wydłużony do 22 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Nowy regulamin oraz wnioski zostaną opublikowane na stronie BSS najprawdopodobniej jutro tj. 3 października.

Po opublikowaniu regulaminu zostanie przesunięty termin składania wniosków do 22 października 2019 r.

Regulamin oraz wnioski będą dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2019/2020

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednorazowa roczna składka ubezpieczeniowa to 39 zł.

Stypendia 2019/2020

Wnioski o stypendia można składać od 1 do 15 października w pokoju nr 5 NT u p. Eweliny Korzeniowskiej.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego: 1 050,00 zł

Dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2018 r. wynosi 2 715,00 zł

Średnia ważona z ocen z dwóch ostatnich semestrów uprawniająca do składania wniosku o stypendium za wyniki w nauce: 4,00

Kliknij po więcej informacji.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Wnioski o stypendium ministra można składać do 17 września 2019 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z warunkami przyznawania stypendium. Stypendium ministra nie jest tożsame ze stypendium rektora za wyniki w nauce. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce można składać przez pierwsze dwa tygodnie października.