Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Produkcji. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych. (1995 - 2004)

„W 1996 roku został opracowany nowy program i uruchomiono studia wieczorowe (nabór około 100 osób). Opracowano koncepcję nowego kierunku studiów – Inżynieria Produkcji, łączącego wiedzę z zakresu nauk podstawowych, mechaniki, konstrukcji, technologii oraz zarządzania produkcją. Projekt zakładał studia dwustopniowe (po 7 semestrach absolwent uzyskiwał tytuł inżyniera, a po 10 semestrach – magistra inżyniera). Po konsultacjach międzywydziałowych projekt przedłożono Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale powstało kilka unikalnych laboratoriów: Laboratorium Obrabiarek Erozyjnych, Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania oraz Laboratorium Inżynierii Spajania (w Instytucie Technologii Maszyn), Laboratorium Ergonomii (w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych), Laboratorium Szybkiego Prototypowania oraz Laboratorium Technologii Stopów Ciężkich (w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji). 

W tym samym roku w Politechnice Warszawskiej rozpoczęła się realizacja ogólnouczelnianego Programu Priorytetowego pod nazwą Nowe Technologie. Program umiejscowiono na Wydziale Inżynierii Produkcji, a jego kierownikiem był profesor Bogdan Nowicki, (dziekan Wydziału w latach 1996 – 1999 oraz 1999 – 2002). W ramach programu wykonywane były badania dotyczące około 30 tematów, z czego większość przez pracowników Wydziału. W latach 1997-98, w związku ze złą sytuacją finansową powstał na Wydziale program restrukturyzacyjny. Program zakładał zwiększenie liczby studentów przez nabór na specjalność Inżynieria Produkcji, rozwój studiów doktoranckich, przekształcenie części pomieszczeń warsztatowych w sale dydaktyczne, zmniejszenie zatrudnienia, w tym zamknięcie deficytowych warsztatów doświadczalnych. W 1998 roku został opracowany program i nastąpiło uruchomienie nowych zaocznych studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing (nabór około 100 osób). Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, pod wpływem nacisków innych uczelni, zmieniła istotne propozycje Wydziału i wpisała do rejestru kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (o niższym poziomie finansowania) zamiast proponowanego przez Wydział kierunku Inżynieria Produkcji. W tej sytuacji Wydział uruchomił specjalność Inżynierii Produkcji w ramach kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn (nabór 90 osób)” (Historia WIP, 2017, [online]). 

„Przez następne kilka lat znów na Radzie Wydziału wyraźnie zaznaczała się opozycja profesury mechaników w stosunku do propozycji i działań „ekonomistów i organizatorów”. Zwłaszcza w głosowaniach nad otwarciami przewodów doktorskich i ich zakończeniach wytworzyła się niepisana praktyka, że „ekonomiści” nie biorą udziału w głosowaniach nad doktoratami czysto mechanicznymi, natomiast (niestety) „mechanicy” znacznie wpływają na wyniki głosowań w sprawach doktoratów organizacyjnych. ” (Popończyk T., 2018). 

„Na studiach doktoranckich uruchomiono nową specjalność Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii i Innowacje Techniczne, która od początku zyskała bardzo dużą popularność. W roku 1999 na kierunku Zarządzane i Marketing opracowano programy i uruchomiono studia policencjackie (dające stopień magistra inżyniera). Na Wydziale opracowano także założenia i rozpoczęto wdrażanie systemu jakości kształcenia. Zakończono prace projektowe i uzyskano 70% środków finansowych na budowę skrzydła wewnętrznego Gmachu Nowego Technologicznego. W 2000 roku rozpoczęto budowę studia wewnętrznego Gmachu Nowego Technologicznego (2000 m 2 w tym trzy audytoria, sale ćwiczeniowe, komputerowe i laboratoryjne). Jednocześnie Wydział Inżynierii Produkcji przejął od Wydziału Inżynierii Materiałowej ( w związku z wybudowaniem dla tego Wydziału nowego gmachu przy ul. Wołoskiej) około 1200 m 2 powierzchni w Gmachu Nowym Technologicznym. Powierzchnia ta została zagospodarowana na sale dydaktyczne, laboratoria i pomieszczenia pracowników. W roku 2000 na Wydziale Inżynierii Produkcji studiowało prawie 2600 studentów, w tym 1700 na studiach dziennych, 670 na studiach wieczorowych i zaocznych oraz 255 na studiach doktoranckich. Na Wydziale pracowało 300 pracowników, w tym 187 nauczycieli akademickich (36 profesorów i docentów, 77 adiunktów, 31 asystentów i 40 wykładowców). (Historia WIP, 2017, [online])”. 

Na styczniowej 2000 r. Radzie Wydziału WIP na 37 profesorów na pełnym etacie było 14 z IOSP ( prof. i dr hab. J. Bagiński, W. Gasparski, W. Grudzewski, I. Hejduk, J. Kisielnicki, T. Krupa, J. Lewandowski, S. Marciniak, E. Masłyk-Musiał, J. Monkiewicz, K. Santarek, T. Strzelecki, K. Waćkowski, R. Żuber), na 5 profesorów w niepełnym wymiarze było 2 z IOSP (prof. M. Dworczyk i S. Lis), oraz na pozostałych 17 przedstawicieli z głosem doradczym 3 z IOSP (dr inż. T. Ostrowska, mgr inż. T. Popończyk, dr inż. B. Szomański). (Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 25.01.2000 r.[pkt lista obecności])". 

Struktura organizacyjna Wydziału Inżynierii Produkcji 

(…) 1.2. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 

 • Dyrektor - prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz KRUPA, 
 • Zastępca dyrektora ds. naukowych - dr inż. Lech GĄSIORKIEWICZ,
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych - dr inż. Jacek BAŁUK, 

W skład Instytutu wchodzą:

 • Zakład Badań i Rozwoju Produkcji,
 • Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych,
 • Zakład Systemów Informatycznych,
 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem,
 • Zakład Systemów Zapewniania Jakości,
 • Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy.
  (…) 

2.2.1.     Zakład Badań i Rozwoju Produkcji (…)

Skład osobowy zakładu i specjalności pracowników:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (kierownik Zakładu do 28.02.1999r) — organizacja i zarządzanie produkcją,
 • Dr hab. inż. Ryszard Zuber (kierownik Zakładu od 1.03.1999 r.) — organizacja przygotowania produkcji,
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Strzelecki — organizacja pracy, 
 • Prof.dr inż. Mieczysław Dworczyk — organizacja przygotowania produkcji,
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Marciniak — rachunek efektywności ekonomicznej,
 • Dr inż. Andrzej Wąs — techniczne przygotowanie produkcji, 
 • Dr inż. Tadeusz Kubik — organizacja przygotowania produkcji,
 • Mgr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska — organizacja pracy,
 • Mgr inż. Małgorzata Krwawicz — organizacja przygotowania produkcji,
 • Mgr inż. Leszek Wrzesiński — organizacja pracy. 

2.2.2.     Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych (…)

Skład osobowy zakładu i specjalności pracowników:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Lis (kierownik Zakładu do dn. 30.09.2000 r.) — organizacja produkcji,
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (kierownik Zakładu od 1.10.2000 r.) — organizacja i zarządzanie produkcją,
 • Dr hab. inż. Tadeusz Witkowski — organizacja procesów produk­cyjnych, 
 • Dr inż. Jacek Bałuk — organizacja produkcji, 
 • Dr inż. Wiesław Nosowski — modelowanie systemów produk­cyjnych, 
 • Dr inż. Ryszard Rafalski — zarządzanie majątkiem produkcyjnym, 
 • Dr inż. Jacek Skierniewski — organizacja produkcji, 
 • Dr inż. Stanisław Strzelczak — organizacja i zarządzanie, 
 • Dr inż. Wojciech Żebrowski — organizacja produkcji, 
 • Dr inż. Anna Kosieradzka — organizacja produkcji, 
 • Mgr inż. Dariusz Niziałek — organizacja produkcji. 

2.2.3.     Zakład Systemów Informatycznych (…)

Skład osobowy zakładu i specjalności pracowników:

 • Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Krupa ( kierownik Zakładu) — informatyka, 
 • Prof.dr hab. Wojciech Gasparski — prakseologia,
 • Dr hab. Kazimierz Waćkowski — informatyka,
 • Dr inż. Michał Krawczyński — informatyka i zarządzanie,
 • Dr Jadwiga Łubowicz-Chudzicka informatyka, metody numeryczne,
 • Dr inż. Teresa Ostrowska — informatyka, bazy danych,
 • Dr inż. Antoni Rakoczy — informatyka, eksploatacja maszyn,
 • Dr inż. Leszek Kłodziński — systemy informatyczne,
 • Mgr inż. Tadeusz Popończyk — informatyka i zarządzanie,
 • Mgr inż. Elżbieta Rzeszutek — informatyka,
 • Mgr inż. Katarzyna Rostek — informatyka,
 • Mgr inż. Marcin Ścibisz — informatyka,
 • Mgr inż. Beata Łazęcka — systemy informatyczne,
 • Mgr inż. Sylwester Pięta — informatyka i zarządzanie,
 • Mgr inż. Artur Gąsiorkiewicz — informatyka,
 • Mgr inż. Andrzej Kamiński — informatyka,
 • Mgr inż. Kamil Sitarski — informatyka. 

2.2.4.     Zakład Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem (…)

Skład osobowy zakładu i specjalności pracowników:

 • Prof. dr hab. Jan Monkiewicz (kierownik Zakładu od 1.09.2000r) —zarządzanie, bankowość, ubezpieczenia,
 • Prof. dr hab. Irena Hejduk — ekonomika, marketing,
 • Prof. dr inż. Wiesław Grudzewski — zarządzanie,
 • Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki — zarządzanie,
 • Prof. dr hab. Ewa Masłyk-Musial — zarządzanie,
 • Dr inż. Lech Gąsiorkiewicz — ekonomika przedsiębiorstwa, finan­se, ubezpieczenia,
 • Dr Wanda Pazio — finanse,
 • Dr inż. Maciej Zawadzki — zarządzanie strategiczne, ekonomika,
 • Dr inż. Grażyna Monkiewicz — Unia Europejska,
 • Dr Nemezjusz Pazio — marketing,
 • Dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki rynki finansowe,
 • Mgr Joanna Mróz — marketing,
 • Mgr Ewa Komajda — rachunkowość,
 • Mgr inż. Jarosław Sołtys — planowanie działalności gospodarczej,
 • Mgr inż. Jarosław Domański — ekonomika przedsiębiorstwa,
 • Mgr Marek Skorupski — prawo gospodarcze. 

2.2.5.     Zakład Systemów Zapewniania Jakości (…)

Skład osobowy zakładu i specjalności pracowników:

 • Dr hab. inż. Jan Bagiński (kierownik Zakładu) — organizacja pro­dukcji, zarządzanie przez jakość,
 • Dr inż. Bolesław Szomański, organizacja produkcji, zarządzanie przez jakość,
 • Dr inż. Katarzyna Szczepańska — zarządzanie przez jakość,
 • Mgr inż. Iwona Głażewska — organizacja produkcji, zarządzanie przez jakość, informatyka. 

2.2.6.     Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy (…)

Skład osobowy zakładu i specjalności pracowników:

 • Dr inż. Ewa Górska (kierownik Zespołu) — ergonomia,
 • Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski — zarządzanie eksploatacją,
 • Mgr inż. Monika Sadowska — ergonomia. (…)

 (Wydział Inżynierii …, 2001, s.6, 16-22) 

następna strona - część II