Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Instytut Organizacji Zarządzania. (1971 - 1980)

W roku akademickim 1970/71 nastąpiła, zgodnie z tendencjami ogólnokrajowymi, reorganizacja Politechniki Warszawskiej na strukturę instytutową. Z dotychczasowych jedenastu katedr, działających na Wydziale  MT w październiku 1970 r. utworzono 6 instytutów, (…) w tym Instytut Organizacji Zarządzania (z połączenia Katedry Organizacji, Ekonomiki i Planowania w Przemyśle Budowy Maszyn z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Katedry Ekonomiki i Organizacji Produkcji z Wydziału Mechaniki Precyzyjnej). Kierownictwo nowo powołanego Instytutu powierzono prof. dr hab. inż. Stanisławowi Lisowi” (40 lat…, 1993, s.5). 

„Wiele dyskusji wśród pracowników i na Radzie Wydziału MT wywoływało wtedy tworzenie nazwy instytutu – zwłaszcza proponowane przez profesorów mechaników połączenie dwóch członów nazwy spójnikiem „i”, wzorem innych uczelni krajowych. Zaciekle dyskutowano, czy Instytut ma zajmować się niezależnie „Organizacją” oraz „Zarządzaniem”, czy też ma badać i nauczać inżynierów jak organizować zarządzanie, - zwłaszcza w przemyśle budowy maszyn – co jakoby miało stanowić zagrożenie dla „czystej technologii”. Na Radzie Wydziału zdecydowana większość głosów należała do profesorów mechaników, i oni starali się narzucić Instytutowi swoje koncepcje i organizacyjne pomysły, z „organizatorów” docentury i habilitacje miało jedynie kilka osób będących członkami Rady” (Popończyk T., 2018). 

„Nowa nazwa instytutu już w samym tytule miała wyróżniać go (profilem specjalizacyjnym) od innych, działających w szkołach ekonomicznych i uniwersytetach, instytutów organizacji i zarządzania. W tym samym czasie zmieniono również nazwę kierunku kształcenia w szkołach technicznych na „Organizacja i Zarządzanie Przemysłem” w odróżnieniu od szkół ekonomicznych i uniwersyteckich, gdzie nazwa kierunku dydaktycznego brzmiała nadal „Organizacja i Zarządzanie” (40 lat…, 1993, s.5). 

„W roku 1973 nastąpiła programowa reforma studiów. Jej wynikiem było skrócenie okresu studiów magisterskich do 4,5 roku, wprowadzenie nowego kierunku studiów – ‘Organizacja i Zarządzanie Przemysłem’ oraz zmiany w prowadzonych specjalnościach” (50 lat Wydziału…, 2001, s.31). 

„W początkowym okresie wysiłek kierownictwa Instytutu Organizacji Zarządzania koncentrował się na konsolidacji dwóch zespołów pochodzących z dwóch katedr i w różny sposób zarządzanych, o podobnej lecz zróżnicowanej tematyce. Następnym kluczowym problemem Instytutu było przygotowanie własnych kadr naukowych. Integrujące
i motywujące znaczenie miało podjęcie dużych tematów z problemów węzłowych, resortowych i centralnie kierowanych. Choć dyrekcja IOZ z sukcesem walczyła o etaty pracownicze, to ich obsadzanie wymagało głosowań na Radzie Wydziału, co było trudne. Wykorzystano również wcześniej nawiązaną współpracę z instytutami inżynieryjno-ekonomicznymi w Moskwie, Leningradzie, Charkowie oraz z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Pracownicy instytutu – Jacek Skierniewski, Andrzej Kutyła, Wojciech Żebrowski i Michał Trocki – odbyli tam studia aspiranckie. 

W późniejszym okresie zostały wykonane i obronione pierwsze prace habilitacyjne – dr Tadeusza Krupy w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, dr Michała Trockiego w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie i dr Ryszarda Żubera w Leningradzkim Instytucie Inżynieryjno-Ekonomicznym. 

W 1973 roku w Instytucie Organizacji Zarządzania działało 5 zespołów dydaktycznych: 

  • Zespół Organizacji Procesów Produkcyjnych, 
  • Zespół Organizacji Technicznego Przygotowania Produkcji, 
  • Zespół Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem, 
  • Zespół Zastosowań Informatyki (z Laboratorium Informatyki), 
  • Zespół Ergonomii i Organizacji Pracy (z Laboratorium Ergonomii). 

Za podstawę przygotowania nowych planów studiów służyła podjęta przez doc. dr inż. M. Dworczyka praca badawczo-wdrożeniowa w ramach tematu centralnego. Objęła ona badania przeprowadzone w wiodących ośrodkach USA, Rosji i Niemiec. Prace nad przygotowaniem nowych programów kierunku studiów – Organizacja i Zarządzanie Przemysłem realizowano razem z zespołem Politechniki Poznańskiej. Wdrożenie nowych programów na obu uczelniach rozpoczęto w 1972 roku. Doświadczenia Instytutu były wykorzystywane również w innych uczelniach prowadzących ten kierunek studiów” (50 lat kształcenia…, 2003, s.18). 

„Instytut jest tradycyjnie bazą doświadczeń dla uruchomienia kształcenia organizatorów w innych ośrodkach. Na naszych rozwiązaniach organizowano kształcenie w Politechnice Poznańskiej (od 1964 r.), Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Wrocławskiej (1968 r.), Politechnice Śląskiej (1971 r.) i Politechnice Lubelskiej (1976 r.) oraz Politechnice Gdańskiej (1980 r.)” (40 lat…, 1993, s.8). 

„Dekada 1970 – 1980 była bardzo pomyślna dla rozwoju Instytutu Organizacji Zarządzania. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora – profesora Stanisława Lisa – Instytutowi udało się pozyskać znacznie korzystniejsze warunki działania: zwiększono powierzchnię z około 200 m2 do około 1000 m 2, a liczbę etatów – z 25 do 110. W tym czasie powstało pierwsze w Politechnice Warszawskiej laboratorium na bazie EMC ODRA 1204 i EMC ODRA 1305 oraz Laboratorium Ergonomii” (50 lat kształcenia…, 2003, s.19). 

następna strona - część II