Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych. (1989 - 1995)

„Po uruchomieniu w roku akademickim 1988/89 kierunku studiów Automatyka i Robotyka ze specjalizacją Automatyzacja Procesów Przemysłowych, zmieniono nazwę wydziału na Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji. Jednocześnie w połowie roku 1989 nastąpił oczekiwany przełom w stosunkach społeczno-politycznych i początek gruntownej przebudowy kraju” (50 lat Wydziału , 2001, s. 20). 

„W dniu 1 grudnia 1989 roku, na wniosek Rady Wydziału, została zmieniona nazwa Wydziału na Mechaniczny Technologii i Automatyzacji. Zaszły także istotne zmiany organizacyjne na Wydziale. Projekt zmian opracowała Komisja ds. Przyszłości Wydziału pod kierownictwem profesora Władysława Włosińskiego. W wyniku zmian na Wydziale utworzone zostały 4 instytuty: Instytut Technologii Mechanicznej, Instytut Technologii Bezwiórowych, Instytut Mechaniki i Konstrukcji – powstały z połączenia instytutów Mechaniki Technicznej oraz Budowy Sprzętu Mechanicznego, a także Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych. Na Wydziale pracowało łącznie 388 osób, w tym 181 nauczycieli akademickich (20 profesorów i 16 docentów), 140 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 31 pracowników administracyjnych. W 1990 roku nowym dziekanem wybrano prof. T. Krupę, który pełnił tą funkcję przez dwie kadencje (1990-1993 oraz 1993-1996). Zainicjowano prace nad strategią rozwoju Wydziału jako sposobem wyjścia z głębokiego wewnętrznego kryzysu organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego, jaki powstał w wyniku narastającego niedopasowania programów i organizacji studiów do zmian w otoczeniu i świadomości pracowników Wydziału” (50 lat Wydziału, 2002, s.33). 

„Do strategii włączono, między innymi, priorytetowe kierunki badań oraz długoterminową prognozę rozwoju kadry. Jednocześnie podjęte zostały szeroko zakrojone prace programowe i organizacyjne nad nową koncepcją studiów, zmierzające w kierunku przekształcenia Wydziału w nowoczesną jednostkę naukowo-dydaktyczną integrującą działalność instytutów reprezentujących nauki techniczne, technologiczne oraz nauki o organizacji i zarządzaniu. Prace nad wdrożeniem takiej koncepcji studiów trwały do 1996 roku. W roku 1991/92 Wydział obchodził uroczyście swoje 40-lecie. W tym roku akademickim na Wydziale studiowało: 679 studentów na 5-letnich magisterskich studiach dziennych, 136 studentów na studiach zaocznych i 68 studentów na studiach magisterskich uzupełniających (Zarządzanie i Marketing). Uruchomione zostały studia doktoranckie. Program i regulamin tych studiów opracował ich pierwszy kierownik – profesor Bogdan Nowicki. Rok ten zapoczątkował również dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej. W jej ramach Wydział występował początkowo jako uczestnik, a potem jako kontraktor i koordynator wielu projektów (TEMPUS, COPERNICUS, PHARE, TESSA, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES). Dzięki tej współpracy każdego roku, wielu studentów i pracowników wyjeżdżało na staże i studia za granicę. W 1993 roku obchodzono 40-lecie Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych w Politechnice Warszawskiej z wieloma imprezami okolicznościowymi i publikacją (40 lat…, 1993). Również w 1993 roku nastąpiło wdrożenie na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji nowego systemu studiów, zasadniczo różnego od formy dotychczasowej. Po raz pierwszy w Politechnice Warszawskiej elastyczną organizacją studiów dziennych objęto jednocześnie trzy kierunki kształcenia: Automatykę i Robotykę, Mechanikę i Budowę Maszyn oraz Zarządzanie i Marketing. Zwiększono jednocześnie nabór na studia, przyjmując na każdy kierunek podwojoną liczbę kandydatów. Nowa organizacja toku studiów otworzyła przed studentami znaczącą indywidualizację nauki poprzez możliwość wyboru jednej z 7 specjalności i jednego z 22 profili studiów, ograniczenie zajęć audytoryjnych do 24 godzin w tygodniu, prawo do wyboru 240 godzin przedmiotów obieralnych i 600 godzin przedmiotów uzupełniających – co stanowiło blisko 40% łącznej liczby godzin w programie studiów. 

W 1994 roku na Wydziale został powołany Ośrodek Promocji Technologii i Produktywności, pomyślany jako centrum promocyjne dla wysoko zaawansowanych metod projektowania maszyn i urządzeń technologicznych, nowoczesnych technologii elastycznych i komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, metod zapewniania jakości i produktywności, modelowania systemów produkcyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie Wydział Mechaniczny Technologii i Automatyzacji uruchomił w Politechnice Warszawskiej unikalne w skali kraju Studia Równoległe. Studia te umożliwiały najlepszym studentom Politechniki Warszawskiej jednoczesne studiowanie na swym macierzystym kierunku oraz, w trybie wieczorowym, na kierunku Zarządzanie i Marketing prowadzonym przez Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych.  W dniu 31.06.1995 Senat Politechniki Warszawskiej przyjął uchwałę o zmianie dotychczasowej nazwy Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji na Wydział Inżynierii Produkcji oraz innych wewnętrznych zmianach organizacyjnych, m.in.: - w IOSP – zmiana nazwy Zakładu Technicznego Przygotowania Produkcji na Zakład Badań i Rozwoju Produkcji” (Historia WIP, 2017, [online]).