Szkoła Politechniczna Lwowska. (1843)

„…doświadczenia w działalności Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach zostały wykorzystane przy tworzeniu wyższego szkolnictwa technicznego w Lwowie, zapoczątkowanego przez powołanie w 1843 r. Akademii Technicznej, będącą protoplastą Politechniki Lwowskiej, gdzie wykłady odbywały się początkowo po niemiecku, a od 1870 r. w języku polskim. Powszechną praktyką w tworzeniu nowych szkół wyższych, zwłaszcza tych o profilu technicznym, było to, że prawie każda nowo powstała szkoła czerpała z doświadczeń starszych uczelni poprzez zatrudnianie wywodzących się z nich nauczycieli akademickich” (Adamczak, 2016, s.42).

„W Lwowskiej Akademii Technicznej, przemianowanej w 1894 roku na Szkołę Politechniczną, powstał w 1877 r. Wydział Budowy Maszyn. Jego absolwentami byli (tworząc później kadrę profesorską Warszawskiego Instytutu Politechnicznego) m.in. profesorowie Ignacy Dąbrowski, Jan Kunstetter, Stanisław Łukasiewicz, Henryk Mierzejewski, Franciszek Suchowolski i Władysław Majewski. Według danych z 1906 r. na 1380 studentów tego Wydziału 986 pochodziło z Galicji, a 294 z zaboru rosyjskiego” (50 lat Wydziału…, 2001, s.27).