Postępowania o nadanie stopnia doktora

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 22 kwietnia 2010 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)
Od 1 października 2019 r. stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Politechnice Warszawskiej nadawane są przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

 

* POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA ZAKOŃCZONE NADANIEM

 

* POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA W TRAKCIE REALIZACJI - wszczynane od 1.10.2019 r.

sposób postępowania w sprawach nadania stopnia doktora - załącznik do Uchwały Senatu PW nr 321/L/2023 - obowiązuje dla postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. przed Radą Naukową Dyscypliny

 W celu wszczęcia postępowania przez Doktoranta Szkoły Doktorskiej PW należy złożyć w Sekretariacie RND NZJ PW wniosek o wszczęcie postępowania oraz następujące dokumenty:

 1. rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem rozprawy odpowiednio w języku polskim i angielskim oraz pozytywną opinię promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej na elektronicznym nośniku danych w 2 egzemparzach;
 2. dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4;
 3. dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 4. propozycję dziedziny nauki i dyscypliny naukowej (lub tylko dziedziny, gdy nie jest możliwe wskazanie dyscypliny), w zakresie których ma być nadany stopień doktora;
 5. wykaz opublikowanych prac naukowych;
 6. oświadczenie kandydata o nieubieganiu się o stopień doktora w innej niż Politechnika Warszawska uczelni lub instytucji naukowej w tej samej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora w Politechnice Warszawskiej, oraz o poprzednim postępowaniu w sprawie nadania stopnia, jeśli miało to miejsce;
 7. oświadczenie kandydata o objęciu całej rozprawy doktorskiej bądź wskazanych w tym oświadczeniu fragmentów rozprawy doktorskiej tajemnicą przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem; do oświadczenia dołącza się oświadczenie podmiotu udostępniającego informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa o objęciu całej rozprawy doktorskiej bądź wskazanych w oświadczeniu tego podmiotu fragmentów rozprawy doktorskiej tą tajemnicą – w przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa;
 8. dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeśli dotyczy.

  W celu wszczęcia postępowania w trybie eksternistycznym należy złożyć w Sekretariacie RND NZJ PW wniosek o wyznaczenie promotora oraz następujące dokumenty:

 1. życiorys zawodowy;
 2. konspekt rozprawy doktorskiej;
 3. wykaz publikacji;
 4. zgodę promotora;
 5. dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

* POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA W TRAKCIE REALIZACJI- wszczęte do 30.04.2019

 UWAGA! Doktoraty wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. zostaną z mocy ustawy umorzone lub zamknięte do dnia 31 grudnia 2024 r.

W celu uruchomienia procedury przyjęcia rozprawy doktorskiej "w starym trybie" do procedowania zamykającego, Doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu RND NZJ PW w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres Marzena.Fabijanska@pw.edu.pl następujące dokumenty:
 1. rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w dwóch formatach pdf i doc na elektronicznym nośniku danych w 2 egzemplarzach, przygotowana zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 124/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. - wyłącznie w wersji elektronicznej;
 2. wniosek promotora o dalsze procedowanie;
 3. opinia na temat rozprawy doktorskiej przygotowana przez promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego (jeżeli występuje);
 4. wykaz dorobku naukowego doktoranta;

 

Zespół Opiniujący w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej pełni rolę doradczą w procesie przygotowywania projektów uchwał Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w sprawach związanych z postępowaniami o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę. Regulamin Zespołu Opiniującego uchwalony został w dniu 27 lutego 2024 r. uchwałą RND NZJ nr 249/II/2024

Rekomendacje są przygotowywane na podstawie następujących dokumentów (dostarczanych w wersji elektronicznej):

 1. rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w dwóch formatach doc. i pdf, przygotowanej zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora PW w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej i jej druku w Oficynie Wydawniczej PW,
 2. opinii na temat rozprawy doktorskiej przygotowanej przez promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego (jeżeli występuje),
 3. wykazu opublikowanych prac naukowych doktoranta,
 4. raportu antyplagiatowego JSA zaakceptowanego i podpisanego przez promotora (dla wskaźnika powtarzalności o wartości większej niż 20% rozprawa może być skierowana do dodatkowej oceny jej treści pod kątem poprawności etycznej),
 5. opinii dotyczącej rozprawy sporządzonej przez przewodniczącego wybranego seminarium naukowego, na podstawie prezentacji treści rozprawy podczas posiedzenia seminarium (przeprowadzonego w obecności co najmniej 5 samodzielnych pracowników naukowych),
 6. wykazu zmian i uzupełnień wprowadzonych do rozprawy doktorskiej po opinii przewodniczącego seminarium naukowego.

Zespół Opiniujący dokonuje oceny i przygotowuje rekomendacje na podstawie kompletnej dokumentacji uzyskanej co najmniej 30 dni przed posiedzeniem Rady Naukowej Dyscypliny, podczas której ma być podejmowana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

Informacje dodatkowe

regulamin Zespołu Opiniującego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej - uchwała RND NZJ nr 249/II/2024

zasady wyróżniania rozpraw doktorskich - uchwała RND NZJ nr 97/II/2021

wymagania edytorskie dotyczące rozpraw doktorskich bronionych na PW - zarządzenie Rektora PW nr 124/2021

jak prawidłowo zrobić przypisy i bibliografię - wskazówki Biblioteki Głównej PW

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia 2019 r.– co się zmienia?

obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowe (wszczęcia do 30 kwietnia 2019 r.)

nowe dziedziny i dyscypliny naukowe (obowiązują po 30 kwietnia 2019 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2018 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2016 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2011 r.)

 

Kontakt

 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni - Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW
 • tel. 22 849-94-43
 • e-mail: Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl