Postępowania o nadanie stopnia doktora

Przewód doktorski to ciąg działań prowadzących do nadania stopnia naukowego doktora. Obejmuje on takie etapy jak: wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowanie przygotowawcze do przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony, a następnie obronę rozprawy doktorskiej - prowadzącą do nadania doktorantowi stopnia naukowego doktora.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 22 kwietnia 2010 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-763/08 z 22 kwietnia 2010 roku ).
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)

 

Od 1 października 2019 r. stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadawane są przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

- POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA ZAKOŃCZONE NADANIEM

- POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA W TRAKCIE REALIZACJI

 

Informacje szczegółowe

sposób postępowania w sprawach nadania stopnia doktora - załącznik do Uchwały Senatu PW nr 392/XLIX/2019 - obowiązuje dla postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. przed Radą Naukową Dyscypliny

postępowanie w przewodach doktorskich na WZ PW (uchwała RW nr 317/III/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.) - obowiązuje od 26.06.2018 r. dla postepowań wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia 2019 r.– co się zmienia?

wymagania edytorskie dotyczące rozpraw doktorskich bronionych na PW

obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowe (wszczęcia do 30 kwietnia 2019 r.)

nowe dziedziny i dyscypliny naukowe (obowiązują po 30 kwietnia 2019 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2018 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2016 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2011 r.)

 

Kontakt

  • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni - Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW
  • tel. 22 849-94-43
  • e-mail: Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl