Postępowania o nadanie stopnia doktora

Przewód doktorski to ciąg działań prowadzących do nadania stopnia naukowego doktora. Obejmuje on takie etapy jak: wszczęcie przewodu doktorskiego, postępowanie przygotowawcze do przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony, a następnie obronę rozprawy doktorskiej - prowadzącą do nadania doktorantowi stopnia naukowego doktora.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 22 kwietnia 2010 roku decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-763/08 z 22 kwietnia 2010 roku ).
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)

 

Od 1 października 2019 r. stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Politechnice Warszawskiej nadawane są przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

 

* POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA ZAKOŃCZONE NADANIEM

 

* POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA W TRAKCIE REALIZACJI - wszczynane od 1.10.2019 r.

sposób postępowania w sprawach nadania stopnia doktora - załącznik do Uchwały Senatu PW nr 211/L/2022 - obowiązuje dla postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. przed Radą Naukową Dyscypliny

 

* POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA W TRAKCIE REALIZACJI- wszczęte do 30.04.2019

 UWAGA! Doktoraty wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. zostaną z mocy ustawy umorzone lub zamknięte do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

W celu uruchomienia procedury przyjęcia rozprawy doktorskiej do procedowania zamykającego, Doktorant jest zobowiązany dostarczyć w formie elektronicznej na adres sekretariatu RND (Marzena.Fabijanska@pw.edu.pl) następujące dokumenty:
  1. plik rozprawy doktorskiej (w dwóch formatach pdf i doc),
  2. wniosek promotora
  3. opinie na temat rozprawy doktorskiej przygotowane przez promotora / promotorów oraz promotora pomocniczego (jeżeli występuje),
  4. wykaz dorobku naukowego,
  5. informacji o terminie i nazwie jednego z seminariów prowadzonych na Wydziale Zarządzania PW, podczas którego była przedstawiona i przedyskutowana niniejsza rozprawa.

 

Informacje szczegółowe

regulamin Zespołu Opiniującego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej - uchwała RND NZJ nr 127/II/2022

wymagania edytorskie dotyczące rozpraw doktorskich bronionych na PW

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia 2019 r.– co się zmienia?

obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowe (wszczęcia do 30 kwietnia 2019 r.)

nowe dziedziny i dyscypliny naukowe (obowiązują po 30 kwietnia 2019 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2018 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2016 r.)

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (2011 r.)

 

Kontakt

  • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni - Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW
  • tel. 22 849-94-43
  • e-mail: Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl