Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony przez rodziców. Studenci, którzy ukończyli 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), muszą koniecznie stawić się w Dziekanacie ds. studenckich Wydziału Zarządzania (mgr Ewelina Korzeniowska, p. 5) i wypełnić formularz ZUS ZZA oraz załącznik nr 1 (oba druki niżej do pobrania). Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ubezpieczenia.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

1.   Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:

  • nie powzostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2.   W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia oświadczenie. Proszę dokładnie przeczytać całe oświadczenie. W większości przypadków należy skreślić dwa pierwsze punkty. Jeżeli trzeci punkt zostanie skreślony nie możemy takiej osoby ubezpieczyć. (załącznik nr 1):

3.   Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:

  • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA

4.   Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.

5.   Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.

Dziekanat ds. Studenckich Wydziału Zarządzania ubezpiecza tylko studentów Wydziału Zarządzania. Każdy wydział ubezpiecza swoich studentów.

Opieka medyczna

Oferta Centrum Medycznego CenterMed

Zakres usług:

  • Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ
  • Lekarze specjaliści
  • Stomatologia
  • Medycyna Pracy (badania dla kandydatów do szkół i uczelni)
  • Szczepienia (np. żółtaczka, grypa)

Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia:

ul. Mochnackiego 10 
ul. Waryńskiego 10 A
ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 
ul. Świeradowska 43 gab. 23
ul. Żwirki Wigury 95/97
ul. Narbutta 85
www.centermed.pl 
e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl