Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych.

Uwaga: Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2022 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2022 r.

  • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • okres ubezpieczenia:        01.10.2022 - 30.09.2023 r.
  • suma ubezpieczenia:        63 000 zł
  • składka roczna:                 56 zł

Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

Uwaga:

  • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
  • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

  •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
  •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
  •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Formy zgłoszenia szkody:

1) Poprzez stronę internetową Wykonawcy: www.uniqa.pl

2) Z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia szkody (Załącznik nr 1 do Umowy) na adres e-mail Wykonawcy: szkody.szkolne@uniqa.pl

3) Telefonicznie pod numer telefoniczny infolinii Wykonawcy: +48 22 188-52-65 lub 42-66-66-500,

4) Korespondencyjnie na adres Wykonawcy: UNIQA TU S.A. ul. Chłodna 51, 00-678 Warszawa

W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

1) Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Lekarska 4, 00-610 Warszawa

2) Przedstawicielstwo w Płocku, ul. Bielska 51, 09-400 Płock

Istnieje możliwość (np. ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego) załatwienia formalności związanych z przebiegiem likwidacji szkód w innej uprawnionej placówce Wykonawcy na terenie RP.

Wypełnione druki zgłoszenia szkody potwierdzone w Dziale Płac (pracownicy i doktoranci) lub w Dziale Finansowym, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325 (studenci) oraz dokumentację przebiegu leczenia, należy przekazać w formie e-mail na adres podany w pkt 11 ppkt 1) lub korespondencyjnie pod adres wskazany w pkt 11 ppkt 3). Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia zawierającego komplet dokumentów z przebiegu procesu leczenia niezbędnych do wypłaty odszkodowania.

Informacja o zawartym ubezpieczeniu NNW

Pobierz plik (pdf, 317,54 kB)