Logo Biuletynu Absolwenta WZ PW

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy wydawanie biuletynu informacyjnego adresowanego do wielu już roczników absolwentów kierunków kształcenia ogólnie określanych „zarządzaniem”, historycznie prowadzonych przez kilka jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, do których dorobku Wydział Zarządzania odwołuje się jako do źródeł swej tradycji. Te jednostki to:

  • najdawniejsza historycznie inicjatywa prof. Karola Adamieckiego, czyli powołana w 1922 r. na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Katedra Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych;
  • istniejąca w latach 60. Katedra Ekonomiki i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej, kierowana przez prof. Zygmunta Zbichorskiego;
  • istniejące: w latach 50. Katedra Organizacji, Ekonomiki i Planowania w Przemyśle Budowy Maszyn i w latach 60. Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, obie jednostki kierowane przez prof. Seweryna Chajtmana;

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy nową kadencję Wydziałowej Rady Samorządu, a wraz z nią wybraliśmy naszą przewodniczącą, Natalię Sobol i Delegatów do Komisji Programowych. Jednak nasza Rada Samorządu to nie tylko członkowie, ale także sympatycy, z którymi tworzymy niemalże 50 – osobowy zespół!

Tak liczne grono stwarza ogromny potencjał do rozwoju. W lutym wybraliśmy się na szkolenie wyjazdowe, podczas którego pozyskiwaliśmy umiejętności zarówno miękkie, jak i twarde. Poszerzyliśmy wiedzę z zakresu komunikacji, teambuildingu, zarządzania projektem czy radzenia sobie z konfliktami. To, co szczególnie zapadło nam w pamięci, to niepowtarzalny motyw szkolenia – bajki – który nadał wyjazdowi niezwykły wyraz, pozwolił nam obudzić wyobraźnię i świetnie się bawić w strojach ulubionych bohaterów z dzieciństwa.

Obecnie kształcenie na III poziomie studiów jest realizowane w PW przez pięć Szkół Doktorskich. Od 1 października 2022 roku zostaną one przekształcone w jedną Szkołę Doktorską, integrującą wszystkie dostępne w PW dyscypliny naukowe (obecnie 13 dyscyplin). Do Szkoły Doktorskiej może zostać przyjęta osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju,
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę przynajmniej dobrą lub odpowiadającą ocenie dobrej w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną,
  • zarejestrowała się w systemie IRK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji

Dr Arkadiusz Waldemar Szymanek (obecnie Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, w przeszłości dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz prezes PAP)

Pablo Neruda powiedział, że dorosły, który się nie bawi, zatracił w sobie dziecko. Proces uczenia się metodą prób i błędów jest nie tylko częścią życia dzieci, a gry kierownicze (ang. serious games) są atrakcyjną formą kształcenia w zakresie zarządzania. „Stożek doświadczenia Dole’a” opisujący efektywność różnych form przyswajania wiedzy na skrajnych poziomach umieszcza czytanie i pasywne słuchania ludzi, które prowadzi do zapamiętywania około 10% informacji, a emocje związane z zaangażowaniem w rozgrywkę grupowa z podziałem na role prowadzą do zapamiętania nawet 90% treści merytorycznych.

W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydaniu nowego numeru Biuletynu Absolwenta Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej wypełnij formularz rejestracyjny:

Zarejestruj się

DEMIST - spotkanie świata nauki, biznesu i administracji

W zredagowaniu tego tekstu wykorzystano obszerny opis zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Zarządzania www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Tradycja, opracowany przez nieżyjącego już Tadeusza Popończyka. Na tej samej podstronie można znaleźć podstawowe biogramy osób wymienionych niżej.

Początki tej tradycji są związane z osobą prof. Karola Adamieckiego – ojca polskiego naukowego zarządzania - który podjął pracę w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym w 1919 roku. Trzy lata później założył Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych, którą prowadził do śmierci w roku 1933, a w ramach jej działalności dydaktycznej znajdowały się wykłady z zakresu – jak byśmy to współcześnie określili – organizacji produkcji.

Wydziałowi zależy na utrzymaniu kontaktów i dalszej współpracy z Absolwentami. Uważamy ich za cenne źródło praktycznej wiedzy i inspiracji dla obecnych i przyszłych studentów. Widzimy następujące możliwości włączenia się Absolwentów w aktywności naszego środowiska akademickiego: