Szkoła Doktorska PW

Obecnie kształcenie na III poziomie studiów jest realizowane w PW przez pięć Szkół Doktorskich. Od 1 października 2022 roku zostaną one przekształcone w jedną Szkołę Doktorską, integrującą wszystkie dostępne w PW dyscypliny naukowe (obecnie 13 dyscyplin). Do Szkoły Doktorskiej może zostać przyjęta osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju,
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę przynajmniej dobrą lub odpowiadającą ocenie dobrej w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną,
 • zarejestrowała się w systemie IRK w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji
 • złożyła wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz wszystkie wymagane dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,
 • wniosła opłatę rekrutacyjną w wymaganym terminie,
 • nie jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego ani pracownika naukowego,
 • nie jest doktorantem w innej Szkole Doktorskiej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe obejmuje weryfikację spełnienia wymogów formalnych oraz ocenę merytoryczną kandydatów. Ocena merytoryczna obejmuje w szczególności:

 • weryfikację opisu koncepcji pracy doktorskiej,
 • ocenę dotychczasowych osiągnięć, w tym dorobku naukowego, zawodowego itp.,
 • rozmowę kwalifikacyjną.
 • Przy ocenie opisu koncepcji pracy doktorskiej brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • umiejętność zdefiniowania celów projektu,
 • zaproponowaną metodykę badań,
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań,
 • wiedzę na temat dotychczasowego stanu badań w wybranej tematyce.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy w szczególności:

 • planów kandydata związanych z realizacją przez niego badań w wybranej tematyce,
 • weryfikacji wiedzy kandydata dotyczącej wybranej tematyki,
 • oceny umiejętności formułowania wypowiedzi, argumentacji, posługiwania się językiem naukowym właściwym dla wybranej dyscypliny,
 • innych zagadnień z zakresu dyscypliny naukowej, w której ma być realizowana praca doktorska.

W ramach przewodów doktorskich można realizować doktoraty standardowe, podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata) oraz doktoraty wdrożeniowe (program Ministerstwa Edukacji i Nauki). Informacje szczegółowe oraz lista kontaktów do Działu Obsługi Doktorantów znajdują się na stronie: https://www.sd.pw.edu.pl/

W następnym numerze Biuletynu napiszemy jak przeprowadzić przewód doktorski w formule doktoratu wdrożeniowego.