Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.08.2020 r.

Stylizowane logo WZ

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w II turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR (zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików”) kopii (skanu) swojego świadectwa maturalnego do dnia 25 sierpnia (wtorek) godz. 15:00

(nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji).

Obowiązek przesłania tej kopii dotyczy wszystkich osób zakwalifikowanych po raz pierwszy w tej turze, także tych które wcześniej, z własnej inicjatywy przesyłały skany swoich matur.

Nieprzesłanie kopii dokumentu w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.

Załączenie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku okazania, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt w dziekanatach, oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia albo zakwalifikowane na jedną z dalszych opcji ze swojej listy wyboru i znajdują się na listach rezerwowych, a pragną brać udział w kolejnym etapie rekrutacji, powinny to zaznaczyć na indywidualnym koncie kandydata. Bez przekazania tej decyzji, osoby te nie będą już rozpatrywane w dalszych etapach rekrutacji.

Wyniki ewentualnej III tury przyjęć będą ogłoszone w dniu 26 sierpnia (środa) po godz. 15:00.

Listy zakwalifikowanych i rezerwowe:

Wydział Zarządzania